Gå til innhold Gå til navigasjon

Barnehageplass

Publisert:  Av: Merethe B. Haug

Alle familier med barn i førskolealder kan søke barnehageplass.

Samordnet opptak

Barnehagene i Aurskog-Høland kommune har samordnet opptak. Det søkes på elektronisk søknadsskjema som er felles for alle barnehagene i kommunen. Opplysninger gitt i søknaden vil bli gjort tilgjengelig for aktuelle barnehager. 

Rett til plass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til å få barnehageplass fra august samme år dersom det søkes om plass før fristen for hovedopptaket har gått ut. Det samme gjelder for barn som fyller ett år i september, oktober og november. De vil ha rett på plass innen utgangen av måneden barnet er født. Barn som fyller ett år etter november kan få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen der det er bosatt. 

Barnet må være bosatt i Aurskog-Høland for å ha plass i kommunal barnehage. Familier som skal flytte til kommunen kan søke og få tilbud om plass, men flyttemelding må vises før plassen kan tas i bruk.

 

Søknadsfrist

Frist for å søke til hovedopptaket er 1. mars og gjelder for oppstart i barnehage i august samme år. I tillegg foretas det supplerende opptak i løpet av året, dersom det finnes ledige plasser i barnehagene.

 

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk

Det skal fylles ut en søknad for hvert barn det søkes plass for og bekreftelse på mottatt søknad vil bli sendt når søknaden er registrert.

Det er de ønskene som er registrert innen fristen som gjelder gjennom hele hovedopptaket og det vil ikke være mulig å endre søknaden i perioden for hovedopptak. Det anbefales å søke plass i flere barnehager.

De som søker etter fristen vil ikke bli betraktet som søkere til hovedopptak og mister dermed retten til å klage og retten til barnehageplass, jfr. Lov om barnehager § 12a.

Dokumentasjon/vedlegg til søknad

Dersom det søkes om prioritet ved opptak iht. Lov om barnehager § 13, må relevant dokumentasjon av nyere dato være kommunen i hende innen 1. mars for å gjelde i hovedopptaket. Se vedtektene for krav til dokumentasjon.

Dokumentasjon/vedlegg sendes: Aurskog-Høland kommune, Barnehageseksjonen, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Saksbehandling/svar på søknaden

Hovedopptaket foretas i felles opptaksmøte hvor barnehageadministrasjonen og alle kommunens barnehager er representert. Tildeling av plass skjer i samsvar med barnehagenes vedtekter og fastsatte opptakskriterier.

Svar på søknad om plass sendes ut i flere omganger og alle vil få svar i løpet av mars/april. Søker mottar bare ett svar (tilbud eller avslag) på søknad om barnehageplass til hovedopptaket. Søkere som får avslag blir stående på venteliste og vurderes i henhold til barnehagens opptakskriterier dersom det oppstår ledige plasser etter at hovedopptaket er avsluttet.

Status på søknaden vil ikke bli opplyst på telefonen så lenge hovedopptaket pågår.

Ved supplerende opptak behandles søknader fortløpende dersom det er ledige plasser. 

Svarfrist

Alle som får tilbud om plass må svare innen gitt svardato, ellers faller tilbudet bort og plassen tildeles et annet barn som står på venteliste.

Venteliste

Kommunen garanterer ikke at alle får plass i den barnehagen man har øverst på sin prioriteringsliste.

De som har søkt innen fristen for hovedopptak og ikke fått sine ønsker oppfylt, kan velge å stå på venteliste til disse barnehagene.

Begrunnelse

Ved hovedopptak kan søker som verken får sitt første eller andre ønske oppfylt kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass. Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til prioritet, jfr. Lov om barnehager § 13, kreve slik begrunnelse.

Klage

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til prioritet, jfr. Lov om barnehager § 13, klage.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker.

Hvis kommunen finner at søker skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal den tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Dersom kommunen ikke gir medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Aurskog-Hølands klageinstans er Formannskapet.

Oppstart

Barnehagen tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for oppstart, men ta gjerne selv kontakt med barnehagen ved evt. spørsmål.


Endre oppholdstid eller bytte av barnehage

Ved ønske om å endre oppholdstid eller bytte barnehage må man logge seg inn via Oppvekstportalen

Det er styrer som vurderer om endret oppholdstid kan innvilges. 

Ved bytte av barnehage må søker ta kontakt med styrer i barnets nåværende barnehage for oppsigelse av plassen. Regler for oppsigelse iht. barnehagens vedtekter gjelder.

Det kan søkes hele året, men i forbindelse med hovedopptaket informereres det om frister og rutiner ved oppslag i barnehagene i god tid før fristen.

Oppsigelse av plass

Ved oppsigelse av barnehageplassen må man logge seg inn via Oppvekstportalen. Se barnehagenes vedtekter vedrørende regler for oppsigelse.

 

Relevante lenker, skjemaer og Oppvekstportalen finner du i menyen til høyre.