Gå til innhold Gå til navigasjon

Barnevernet i Aurskog-Høland

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Virksomhetsleder: Gerd Schumann.

Åpningstider: mandag til fredag fra kl. 08.00 - 15.30

Henvendelse utenom åpningstid ta kontakt med barnevernvakta.

Tilsynsmyndig for barneverntjenesten er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Bekymringsmeldinger

Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste. Ansvar og oppgaver finner du i Lov om Barneverntjenester.

Når barnevernet får inn en melding blir denne grundig vurdert for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom det blir åpnet en undersøkelse blir foreldrene kontaktet.

- Melding fra private personer

- Melding fra offentlige tjenester

I en undersøkelse bruker barneverntjenesten å snakke med familien, barn og unge, innhente opplysninger fra aktuelle instanser og personer. På grunnlag av resultatet og i samarbeid med familien kan det bli satt i verk tiltak.

Tiltak

- Familieråd

- Familieveileder

- Råd og veiledning

- Besøkshjem

- Støttekontakt

Tiltakene som settes inn er frivillige, bortsett fra i spesielle situasjoner hvor forholdene er så alvorlige at de kan skade barnets helse eller utvikling. Fylkesnemnda skal behandle og fatte vedtak i alle tvangssaker. Fylkesmannen har tilsynsoppgave og er klageinstans.

Etter fylte 18 år kan påbegynte tiltak opprettholdes dersom ungdommen ønsker det, inntil fylte 23 år. Barneverntjenesten kan også bistå familier og samarbeidspartnere med råd og veiledning, samt anonyme drøftinger.

Statlig barnevern

- Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (gratis)

- Barnevern

- Barneombudet

- Familievernkontor

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Det er kommunene og staten som har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Barn som har særlige behov, skal først og fremst få hjelp i sitt eget hjem. Dersom slike hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan barnevernet plassere barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon.

Kommunen skal følge nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.

I Aurskog-Høland kommune er det barneverntjenesten som tar imot henvendelser. Etter kontortid er barneverntjenesten tilknyttet Barnevernvakta ved Nedre Romerike Politidistrikt.

Alarmtelefonen for Barn og unge , tlf 116 111

Et overordnet prinsipp for barneverntjenestens arbeid er at tiltak som settes i verk, skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interessser, er det hensynet til barnet som er avgjørende. Barneverntjenesten tilstreber allikevel alltid samarbeid med foreldre om de tiltak som planlegges.

Barneverntjenestens arbeid er en blanding av hjelp og kontroll.

Barneverntjenesten i Aurskog-Høland kommune kan kontaktes på telefon 63 85 25 00.