Gå til innhold Gå til navigasjon

Retningslinjer

Publisert:  Av: Elisabeth Fossum

Foto: Indre Akershus Blad.

Grunnskolene

Retningslinjer for ekstern vurdering i region Østre Romerike. Ekstern skolevurdering er et verktøy i skoleeiers arbeid med kvalitetsvurdering  av skolene  i samsvar med lovverk og læreplan.

Forankring

 1. Ekstern skolevurdering region Østre Romerike er forankret i en samarbeidsavtale  mellom kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum datert juni 2014.

Organisering

 1. Styringsgruppe er kommunalsjefene fra samarbeidende kommuner. Det avholdes minimum ett møte hvert halvår.
 2. Arbeidet med ekstern vurdering blir ledet av regionskoordinator  som også er vurderer. Øvrige  vurderer rekrutteres fra hver av kommunene.
 3. Valg av vurderere gjøres av koordinator. Vurdererne skal være  fra en annen kommune  enn skolen som får vurdering og det skal være minst to vurderere i hvert oppdrag.

Gjennomføring

 1. Valg av tidspunkt for vurderingsdagene settes opp i en langtidsplan og det er mulig med lokale ønsker og behov.
 2. Ekstern vurdering  gjennomføres med utgangspunkt i  mal utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.  Prioritering av skoler gjøres av kommunalsjef. Melding sendes koordinator.
 3. Oppstartsmøte med vurderere og aktuelle skoleledere gjennomføres minimum 10 uker før vurderingsdagene.
 4. Vurderingsdagene gjennomføres etter oppsatt plan utarbeidet av virksomhetsleder og vurderere.
 5. Vurderingsrapport  overleveres virksomhetsleder og skoleeier siste vurderingsdag etter framlegg  for ledelse, personalet, elevrepresentant, foreldrerepresentant og skoleeier. Rapporten legges også ut på skolens hjemmeside og på regionenes hjemmeside.

Etterarbeid/oppfølging/evaluering

 1. Evaluering etter ekstern vurdering (egen mal) gjøres av virksomhetsleder i løpet av første uke etter vurderingsdagene og sendes vurdererne og koordinator.
 2. Rapport videre arbeid (egen mal) gjøres av virksomhetsleder innen 6 måneder etter vurderingdagene og sendes kommunalsjef med kopi til skolefaglig rådgiver og koordinator.
 3. Oppfølging av skolene etter rapportframlegging er skoleeiers ansvar.

Barnehager

Samarbeidsavtale for ekstern vurdering i barnehage mellom kommunene Sørum og Aurskog-Høland ble underskrevet juni 2015.

Kommunene Sørum og Aurskog-Høland etablerer et forpliktende samarbeid om ekstern vurdering i barnehage som et prosjekt for kalenderåret 2016 med kompetanseutvikling fra høsten 2015.

Ekstern vurdering skal inngå som et viktig element i kvalitetsvurderingen av barnehagene.  Det vises til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap.4.3 om vurdering av barnehagens arbeid og Lov om barnehager §16 om kommunalt tilsyn.

Bemanning

2 styrere fra hver kommune frikjøpes med 10% av sin stilling til vurderingsarbeid fra 01.01.16. En koordinator ansatt i Aurskog-Høland kommune har ansvar for koordinering, planlegging, plan for kompetanseheving og deltar også i vurderingsarbeidet. Koordinatorstillingen utgjør 20% og deles likt mellom kommunene.

Organisering

Hver kommune får vurdering på 2 barnehager i prosjektperioden. Vurderer settes sammen i par og skal normalt ikke vurdere i egen kommune. Prioritering av barnehager som får vurdering, gjøres av kommunalsjef. Melding sendes koordinator. Koordinator setter opp en årlig tidsplan.