Gå til innhold Gå til navigasjon

Om behandling hos privat logoped/audiopedagog

Publisert:  

Nye retningslinjer trådte i kraft 01.01.17. Disse er redegjort for på HELFOs hjemmesider om temaet. Se lenke nedenfor.

Helfos hjemmesider om temaet.

Om henvisning og behandling

  1. Det skal ikke lengre være et krav om at medlemmet/logopeden har innhentet et avslag fra kommunen før stønad til dekning av utgifter kan utbetales.
  2. Det gjøres et unntak fra kravet om forhåndsgodkjenning før utbetaling av stønad for alle medlemmer over 18 år, jf. forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog § 3 annet ledd, jf. første ledd.

Endringene som foreslås forandrer ikke på ansvarsdelingen mellom hva som er tjenester etter opplæringsloven/barnehageloven og det som omfattes av folketrygdens stønadsordning. Vilkårene som ligger til grunn for etablerte saksbehandlingsrutiner i Helfo gjelder fortsatt, men kontrollen med vilkårene endres.

Om reiseutgifter

«Heimebehandlingstillegg og reisetillegg blir dekka etter satsane i forskrifta dersom det er bekrefta av lege at det er medisinsk nødvendig at logopeden eller audiopedagogen reiser heim til pasienten.

For behandling i pasienten sin heim kan det ytast eit tillegg til behandlingstakstane på 10 kroner. I tillegg til dette kan det ytast reisetillegg etter fastsette takstar.»

Fra Rundskriv 5-10 om logoped/audiopedagog:

Regionalt helseforetak dekker ikke reiseutgifter ved logopedisk/audiopedagogisk undersøkelse og behandling i kommunal/fylkeskommunal regi.

§ 6

  • Helsedirektoratet har ikke godkjent avtale om fast skysstillegg.
  • Det er brukers bostedskommune som skal dekke reiseutgifter for logoped/audiopedagog når bruker på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte opp på behandlingsstedet.
  • Dersom logoped/audiopedagog velger å reise hjem til bruker av andre årsaker, utløses ikke rett til skyssgodtgjørelse, reisetillegg eller hjemmebehandlingstillegg.

Logoped/audiopedagog må altså få en bekreftelse fra lege om at det er medisinsk nødvendig med hjemmebesøk før man sender refusjon for disse utgiftene til Aurskog-Høland kommune.