Gå til innhold Gå til navigasjon

Utredning og oppfølging

Publisert:  Av: Christian Holmedahl

Utredning handler om å skaffe seg et best mulig inntrykk av barnet og barnets omgivelser for å kunne uttale seg om hvordan man kan påvirke barnets læring for å få utvikling i ønsket retning.

Henvisningssamtale

Er en samtale med eleven, foreldre, barnehage/skole. Dersom andre instanser er i kontakt med barnet/familien kan foresatte bli bedt om å samtykke til at PPT får snakke med andre instanser for å opplyse saken.

Kartlegging

På bakgrunn av henvisning og henvisningssamtale vurderer PPT hvilke tester det kan være hensiktsmessig å gjennomføre. Det blir i de fleste sakene også gjennomført en observasjon i klasserommet og på skolen/i barnehagen for å kartlegge barnets læringsbetingelser.

Skriftliggjøring

PPT tester og skriver testrapport. Disse sendes foresatte og barnehagen/skolen. Evneutredning sendes barnehage/skole med samtykke i fra foresatte. Barnehage og skole skriver referat i fra samarbeidsmøter.

Tilbakemelding

PPT innkaller til et møte der det gis tilbakemelding i fra utredning til foresatte og skole/barnehage. PPT gir tilbakemelding på hva som kan være årsakene til vanskene og anbefaler tiltak. Om vanskene er sammensatte kan PPT anbefale videre utredning, henvisning til spesialisthelsetjenesten/kompetansesentra eller anbefale at andre kommunale instanser blir kontaktet for å hjelpe barnet/familien.

Tilbud om spesialundervisning skal så langt som råd er formes ut i samarbeid med eleven og foreldrene til eleven, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Sakkyndig vurdering

PPT skriver en sakkyndig vurdering der barnets vansker blir vurdert i henhold til Opplæringsloven. PPT kan anbefale spesialpedagogisk hjelp (barnehage) eller spesialundervisning (skole). Om barnet/eleven får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, blir det ikke anbefalt spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Det blir imidlertid alltid gitt en anbefaling om tiltak i den sakkyndige vurderingen.

Med de avgrensningene som følger av reglene om taushetsplikt og § 19 i forvaltningsloven, har eleven eller foreldrene til eleven rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det blir gjort vedtak.

Vedtak

Styrerne i barnehagene og rektorene ved skolene fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp (barnehage) eller spesialundervisning (skole) på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen. Foresatte har mulighet til å påklage vedtaket.

Videre arbeid

Når PP- tjenesten konkluderer med at eleven har rett til spesialundervisning, utarbeider skolen i samarbeid med foreldrene IOP. Denne baseres på rådene i den sakkyndige vurderingen/utredningen, de generelle overordnede opplæringsmålene og de tiltakene PP- tjenesten har anbefalt. IOP må angi innhold, omfang og organisering av spesialundervisningen. Kopi av IOP sendes PP- tjenesten.

PPT deltar i møter som barnehagen/skolen eller andre samarbeidsinstanser kaller inn til. PPT kan gi råd og veiledning til foresatte. I henhold til Opplæringsloven § 5-7 skal spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder omfatte tilbud om foreldrerådgivning.

Dersom det ikke har vært kontakt i saken på ett år, avsluttes saken. Barnet/eleven kan henvises på nytt på et senere tidspunkt ved behov.