Gå til innhold Gå til navigasjon

Vedtekter for SFO

Publisert:  

Vedtekter for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune.

 § 1 EIERFORHOLD

Skolefritidsordningen (SFO) eies av kommunen og drives i samsvar med lov og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og planer for sektoren.

§ 2 FORMÅL

 • Skolefritidsordningen skal drives etter læreplanens generelle del og opplæringsloven § 13-7 annet ledd: "Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vera eigna for formålet."
 • Opplæringslovens § 9a, Elevane sitt skolemiljø, gjelder også for skolefritidsordningene. (§ 9a-8)

§ 3 LEDELSE/BEMANNING

 • Skolefritidsordningen er underlagt virksomhetsleder/rektor ved den aktuelle skolen. Øverste leder er kommunalsjef for Oppvekst og utdanning.
 • Skolefritidsordningen skal ha en fagansvarlig med pedagogisk eller annen relevant, høyere utdanning.
 • Bemanningen skal være forsvarlig. Det skal til enhver tid være to ansatte på jobb.

§ 4 PÅMELDING

Hovedpåmelding til SFO har frist 1. mai og gjelder for oppstart i august.

Påmelding skjer på elektronisk skjema og kan foregå gjennom hele året.

§ 5 OPPTAKSKRITERIER

 • Barn på 1.- 4. trinn gis rett til plass i SFO.
 • Barn med særskilt behov på 5. - 7. trinn gis rett til plass. Krav om dokumentasjon: Sakkyndig vurdering.

Klageinstans er Aurskog-Høland kommune.

§ 6 ÅPNINGSTID OG FERIE

 • Om morgenen er SFO åpen fra kl. 07.00 og fram til skolestart. På ettermiddagen er SFO åpen etter skoletid og fram til kl. 17.00.
 • SFO holder stengt jule- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 • SFO holder stengt 4 uker i juli.
 • SFO har 5 planleggingsdager i løpet av kalenderåret hvor SFO er stengt.
 • Åpningstid i skoleferiene hvor SFO er åpen er fra kl. 07.00 til kl. 17.00. I slike ferier kan tilbudet gis på annen skole eller i barnehage i kommunen.

§ 7 OPPHOLDSTID

Tilbudet gis med hele dager pr. uke, med oppholdstid fra 1 til 5 dager. (De samme dagene hver uke.)

§ 8 OPPSTART/ENDRING/OPPSIGELSE AV PLASS

 • Oppstart og utvidelse av plass: Tidspunkt avtales med fagansvarlig i SFO. Skolestartere har plass fra 1. august.
 • Reduksjon og oppsigelse av plass:
 • Det er 1 måneds varslingstid og reduksjon/oppsigelse meldes innen den 1. i måneden. Reduksjon/oppsigelse gjelder fra den 1. i påfølgende måned.
 • Endring og oppsigelse gjøres via elektronisk skjema på Aurskog-Høland kommunes internettsider

§ 9 FORELDREBETALING

 • Det skal betales for barns opphold i SFO ihht. de til enhver tid gjeldende satser og retningslinjer vedtatt av Kommunestyret.
 • Foreldrebetaling skal skje forskuddsvis med forfall den 15. i hver måned.
 • Det er 11 måneders oppholdsbetaling med betalingsfri i juli.
 • Det betales for hele dager pr. uke.
 • Det betales fra den 1. i måneden, uavhengig av når i måneden man begynner.
 • Kostpenger kommer i tillegg og inkluderer ett måltid per dag.
 • Manglende foreldrebetaling medfører oppsigelse av plassen.

§ 10 SKOLESKYSS

Barn har ikke rett til skoleskyss til og fra SFO.

§ 11 ERSTATNINGSPLIKT/FORSIKRING

Klær og andre eiendeler må være navnet. SFO har ingen erstatningsplikt for medbrakte personlige eiendeler som for eksempel klær, leker, digitalt utstyr m.m.

Barn i SFO i Aurskog-Høland kommune er kollektivt ulykkesforsikret for den tiden de oppholder seg i SFO, på utflukter, reiser o.l. som er arrangert av SFO, og på direkte vei til og fra SFO.

§ 12 ENDRING AV VEDTEKTER

Endringer av vedtektene foretas av Kommunestyret. Redaksjonelle endringer foretas administrativt.