Gå til innhold Gå til navigasjon

Handlingsplan mot mobbing

Publisert:  

Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer lokalt. Hovedinnsatsen skal settes inn der barn og unge oppholder seg.

Dette krever samlet innsats på ulike arenaer, fra ulike aktører og på tvers av nivåer. Det er på denne måten vi kan oppnå et godt og trygt oppvekstmiljø.

Hva innebærer mobbing

Følgende definisjon på begrepet mobbing ligger til grunn for vår forståelse av problematikken og våre forslag til tiltak:

Gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra ett eller flere individ rettet mot ett individ som har vanskelig for å forsvare seg (som føler seg mer eller mindre hjelpeløs).

Nulltoleranse mot mobbing

I Aurskog-Høland kommune er det nulltoleranse for mobbing. Dette kjennetegner  nulltoleranse for mobbing:

 • Holdningsskapende arbeid er satt i system, vi tenker positivt og handler proaktivt.
 • Vi har en systematisk oppfølging av barn og unges oppvekstmiljø.

For å oppnå nulltoleranse for mobbing, er det viktig å iverksette følgende tiltak:

 • Lag og foreninger utarbeider en kortfattet plan som synliggjør det holdningsskapende arbeidet og som skisserer aktuelle tiltak
 • Alle lag og foreninger, skoler og barnehager utarbeider klare standarder for hvordan barn og voksne skal møte og forholde seg hverandre.

Digital mobbing

Det er viktig at barn og unge utvikler en kritisk holdning til bruk av internett og mobil, og at de forstår hva som er krenkende adferd når de bruker disse mediene. Dette kjennetegner digital mobbing:

 • Mobbingen er vanskelig å spore fordi arenaen er usensurert, og fordi vanlige sosiale mekanismer ikke er tilstede i like stor grad
 • Mobbing og sjikanering kan foregå hele døgnet, og det er lett å få kollektiv oppslutning.

For å motvirke digital mobbing, er det viktig å iverksette følgende tiltak:

 • Ledere, trenere, ansatte og foresatte skal ha opplæring om temaet hvert år
 • Digital mobbing presiseres i skolens ordensreglement

Barn og unges oppvekstmiljø

Kommuneplanen har ulike mål for barn og unge. De som nevnes her er aktuelle i forhold til oppvekstmiljøet: Sikre livskraftige lokalmiljøer der barn og unge involveres. Utvikle gode, trivelige og trygge bo- og oppvekstmiljøer.

Dette kjennetegner et godt oppvekstmiljø:

 • Trygge og inkluderende omgivelser der vennskap bygges
 • Godt utvalg/varierte aktivitetstilbud der barn og unge kan delta og oppleve mestring
 • Respekt og tillit mellom barn og mellom barn og voksne der ingen mobbing finner sted.

Dette kan kommunen og lag/foreninger bidra med for å gi barn og unge et godt oppvekstmiljø:

 • Kommunens Plan og utviklingsstab har en bred involvering av ungdomsrådet når planer skal utarbeides.
 • Ledere i lag og foreninger og ansatte i skolen jobber aktivt med å bygge gode relasjoner i gruppa de leder.
 • Aurskog-Høland-modellen brukes aktivt.
 • Åpen Helsestasjon på fredager.
 • Det legges til rette for et fellesarrangement for hele kommunen.
 • FAU/KFU brukes aktivt i arbeidet mot mobbing.