Gå til innhold Gå til navigasjon

Ordensreglement for skolene

Publisert:  

Forskrift om ordensreglement for skolene i Aurskog-Høland kommune.

Innledning

1.1 Formål

Skolene i Aurskog-Høland har som mål å gi elevene de beste muligheter for læring og personlig utvikling ved å fremme trygghet, trivsel, helse, respekt, samarbeid og medansvar. Ordensreglementet skal være et verktøy for å nå dette målet og sikre en mest mulig lik saksbehandling i hele kommunen.

1.2 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle offentlige grunnskoler og skolefritidsordninger i Aurskog-Høland kommune.

Ordensreglementet inneholder regler for både orden og oppførsel. Videre inneholder det regler for hvilke tiltak (reaksjoner) som skal brukes mot elever som bryter reglementet, og saksbehandlingsregler for hvordan slike saker skal behandles.

Skolene har ansvar for elevene i undervisning, under arrangementer, på ekskursjoner med mer der elevene er under skolens ledelse. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom, uteområder og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, på leirskole, studieturer og lignende. Ordensreglementet gjelder også opptreden på skoleveien.

1.3 Skolenes eget ordensreglement

Ut fra dette felles ordensreglementet for skolene i Aurskog-Høland skal den enkelte skole utarbeide et eget reglement for trivsel, orden og oppførsel.

Dette reglementet skal sikre at spesielle forhold ved den enkelte skole kommer med. Den enkelte skoles ordensreglement skal særlig fokusere på rutiner og prosedyrer for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø.

Alle rådsorgan på skolen, tillitsvalgte og skolens verneombud skal delta i utarbeidelsen av skolens eget ordensreglement. Ordensreglementet skal årlig drøftes i skolens samarbeidsutvalg.

Ved eventuell motstrid vil bestemmelsene i opplæringsloven og det kommunale ordensreglementet ha forrang framfor skolenes eget reglement. Sentralt regelverk og kommunal forskrift skal være utgangspunkt for skolenes eget ordensreglement.

1.4 Vurdering i orden og oppførsel

Elever på 8.- 10. trinn skal gis karakter i orden og oppførsel. Elever på 1.-7. trinn skal bare gis en vurdering uten karakter.

Grunnlaget for skolenes vurdering av elevers orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad de opptrer i tråd med dette ordensreglementet og eventuelle lokale skoleregler.

Vurderingen i orden baserer seg på om elevene er forberedt til undervisningen og hvordan arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen er.

Vurdering i oppførsel baserer seg på hvordan elevene oppfører seg overfor medelever, lærere og ansatte.

I vurderingen skal det tas hensyn til de forutsetningene elevene har. Vanligvis skal det ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser, hvis ikke en hendelse er særlig klanderverdig eller grov. For elever på 8.-10. trinn kan ulovlig fravær medføre nedsatt karakter i enten orden eller oppførsel.

2 Regler og reaksjoner

Skolen er en læringsarena og arbeidsplass for barn, unge og voksne. Alle har et ansvar for hvordan skolemiljøet er og utvikles. Det er derfor viktig at både elever, foresatte og ansatte jobber for å skape et godt arbeids- og læringsmiljø på den enkelte skole.

Det er ikke tillatt å gi dobbel reaksjon for samme hendelse. Det kan være naturlig med en samtale med en elev og foresatte i tillegg til ytterligere konsekvens ved alvorlige brudd på ordensreglementet slik at det i slike tilfelle blir to reaksjoner, jf oversikten nevnt i reglementets pkt 2.2.1.

2.1 Regler om orden og oppførsel

Skolene i Aurskog-Høland har som mål at alle barn, unge og voksne skal oppleve et godt og utviklende lærings- og skolemiljø. Følgende regler er derfor like for alle skoler i kommunen:

- Alle skal behandles og behandle andre på en ordentlig måte hvor alle viser respekt og hensyn overfor hverandre

- Ingen skal utsettes for eller utsette andre for fysisk, psykisk, verbal og/eller digital mobbing og plaging

- Alle skal bidra til et godt lærings- og skolemiljø hvor en viser respekt for undervisningen

- Alle skal delta i undervisningen i den form den er gitt og bidra til å holde arbeidsro i timene og undervisningssituasjoner

- Alle skal følge gjeldende regler i vurderingssituasjoner

- Alle skal møte presis til undervisning og andre avtaler og gjøre skolearbeid til avtalt tid

- Alle skal holde god orden og bidra til å holde skolens område rent og ryddig

- Alle skal få ha sine private eiendeler i fred og tilsvarende la andres eiendeler være i fred. Så langt det er mulig bør elevene unngå å ta med verdisaker på skolen

- Alle skal ta godt vare på skolens bygg, inventar, lærebøker, undervisningsmateriell og andre eiendeler slik at de ikke utsettes for hærverk og unødig slitasje og forbruk

- Ingen skal være i besittelse av ulovlige/farlige gjenstander

- Ingen skal være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, alkohol, narkotika, eller andre rusmidler på skolens område eller arrangementer

- Mobiltelefon, iPod, MP3-spiller etc. skal ikke forstyrre i undervisningstiden. Den enkelte skole kan gjennom eget ordensreglement fastsette særskilte regler for bruk av slikt utstyr

- Skolenes datautstyr og internettilgang skal i utgangspunktet brukes i undervisningssammenheng. Den enkelte skole kan gjennom eget ordensreglement fastsette særskilte regler for bruk av datautstyr og internett

2.2 Tiltak ved brudd på ordensreglementet

- Alle reaksjoner på brudd på ordensreglementet skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Reaksjonen skal stå i rimelig forhold til alvorligheten av bruddet på ordensreglene. Tiltak bør komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Dersom det er mulig, skal eleven gis anledning til å gjøre opp for seg.

- Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan ilegges reaksjon etter reglene i dette kapittelet dersom ikke annet er særskilt nevnt.

- Som hovedregel skal det bare ilegges reaksjoner som følger av lov eller reglement. Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre reaksjoner av mindre inngripende art ilegges.

- Det samme gjelder ved brudd på regler som følger av skolens eget ordensreglement.

- Elevene plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye reaksjoner.

- Fysisk refsing og annen krenkende behandling må ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det ikke til arbeid i forbindelse med rydding, vask og/eller reparasjoner etter seg selv eller andre.

- Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkeltelever.

- Det er ikke tillatt å utelukke elever fra kommende skoleturer og aktiviteter på grunn av brudd på ordensreglementet.

2.2.1 Reaksjoner ved brudd på ordensreglementet

Følgende kan være reaksjoner ved brudd på ordensreglementet:

1. Samtale med eleven

2. Samtale med elev og foresatte

3. Muntlig/skriftlig melding til foresatte

4. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende)

5. Erstatningsansvar

6. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor, samt i pausetid innenfor skoletiden

7. Dersom eleven ikke har fulgt reglene for en vurderingssituasjon og har jukset, vil vurderingsgrunnlaget bli annullert. Elevene på ungdomsskoletrinnet skal informeres om at juks kan få betydning for karakter i orden. For juks eller forsøk på juks på eksamen vises det til eget eksamensreglement.

8. Fysisk, psykisk, verbal og/eller digital mobbing og plaging skal følges opp på bakgrunn av en egen handlingsplan mot mobbing som alle skoler pålegges å ha

9. Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte, og/eller andre gjenstander som ikke skal være med på skolen. Det samme gjelder rusmidler som f.eks snus, tobakk, alkohol eller narkotika. Inndratte gjenstander tilbakeleveres til foresatte. Ulovlige gjenstander leveres til politiet.

10. Bortvising fra klasse/gruppe for resten av timen eller arbeidsperioden (maks 2 timer) etter lærers avgjørelse. Dette er kun en bortvisning fra undervisningen som pågår

11. Bortvising fra skolen resten av dagen. (Enkeltvedtak, se punkt 3 om saksbehandling)

12. Bortvising inntil 3 dager etter rektors avgjørelse (gjelder 8.-10.trinn) (Enkeltvedtak, se punkt 3 om saksbehandling)

13. Midlertidig eller permanent klassebytte (gjelder ikke omorganisering av grupper/klasser) (Enkeltvedtak, se punkt 3 om saksbehandling)

14. Midlertidig eller permanent skolebytte (Enkeltvedtak, se punkt 3 om saksbehandling)

15. Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel ved gjentagne brudd på ordensreglementet (gjelder 8.-10.trinn), jf forskrift til opplæringsloven § 3-5

16. Anmeldelse av straffbare forhold

2.3 Politianmeldelse og straffbare forhold

- Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand

- I den grad det er mulig, skal elevenes foresatte varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand

- Skade på skolens eiendom vil kunne bli politianmeldt

- Straffbare forhold mot person anmeldes som hovedregel av den som er utsatt for forholdet – den fornærmede

2.4 Undersøkelse

- Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av regler knyttet til ulovlige/farlige gjenstander eller rusmidler, alkohol og tobakk, kan skolens ledelse be elevens foresatte om tillatelse til å foreta undersøkelse av lommer i klær, sekker eller bager samt garderobeskap og

skuffer/skap som disponeres av eleven. Elevens foresatte skal gis anledning til å være til stede ved en eventuell undersøkelse.

- Politiet kan også varsles hvis skolen anser det nødvendig for å gjennomføre undersøkelsen.

2.5 Nødverge

- Når det i helt spesielle akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det være nødvendig å stanse eleven, evt. skille eleven fra resten av gruppen. Eleven skal da ha tilsyn av minst en voksen.

- Når et slikt tiltak blir satt i verk, skal det straks meldes fra til rektor og til foresatte. Rektor må føre opplysningene om slike tiltak og om årsaken i elevens mappe.

2.6 Erstatning

- I tillegg til å bli ilagt reaksjoner etter reglementet her kan eleven bli erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Foresatte kan bli erstatningsansvarlige for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn med inntil 5.000,- for hver enkelt skadevolding, jf. skadeserstatningsloven § 1-2.

- Den strafferettslige lavalder i Norge er 15 år

3 Saksbehandlingsregler ved reaksjoner

- Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven.

- Så langt det er mulig skal eleven få uttale seg til den som treffer avgjørelsen, før det blir besluttet en reaksjon. Alle reaksjoner skal gjøres slik at eleven kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette.

- I den grad avgjørelsen om å ilegge en reaksjon regnes som et enkeltvedtak følges saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens kap III – VI.

Dette innebærer blant annet at:

Elevens foresatte skal varsles før enkeltvedtak treffes og gis mulighet til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Som hovedregel gis forhåndsvarsel skriftlig.

Skolen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før enkeltvedtak treffes. Skolen skal påse at elever har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn.

Enkeltvedtak skal være skriftlig og begrunnes. Vedtaket skal kunne påklages og må således ha opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage.

Avgjørelser om følgende reaksjoner skal alltid nedfelles i form av enkeltvedtak:

Bortvisning fra skolen

Klassebytte

Skolebytte

Tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, jf opplæringsloven § 9a-3

4 Ikrafttredelse

Denne kommunale forskriften trer i kraft fra 01.04.2014.

Kommunalt og lokalt ordensreglement gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelt skole. Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens og kommunens nettsider.