Gå til innhold Gå til navigasjon

Prinsipper og praksis for læring og vurdering i Aurskog-Høland kommune

Publisert:  Av: cholmedahl

Aurskog-Høland som skoleeiere skal legge til rette for god lærings- og vurderingspraksis ved skolen i vår kommune. Vi ønsker at lærere og skoleledere skal ha rom for bruke sitt pedagogiske skjønn innenfor lovverkets rammer. Samtidig ønsker vi med dette dokumentet å peke ut retning og forventning for god praksis. Det kan sees på som en sammenfatning av ulike dokumenter, og resultat av samarbeid mellom skoleeier og Utdanningsforbundet i Aurskog-Høland.

Felles prinsipper for læring i grunnskolen i Aurskog-Høland

Elevenes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom:

Elevene

-          forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem

 

 

Vurdering for læring

-          får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet

-          får råd om hvordan de skal forbedre seg

-          er aktivisert som eier av egen læring og som læringsressurs for hverandre

Læreren

-          gir tydelige beskjeder og instruksjoner

 

 

 

Klasseledelse

-          har etablert et positivt klima og arbeidsro

-          gir direkte instruksjoner om arbeidsinnsats, læringsmål og atferd

-          bruker aktivt kognitive strategier som støttende dialog, oppsummering, spørsmål og klargjøring

-          legger vekt på å utvikle elevenes læringsstrategier

-          varierer og tilpasser lærestoff og undervisningsmetoder til elevens forutsetninger

-          har tydelig og god struktur på undervisningen med læringsaktiviteter som har markert start og avslutning

Læringsmiljøet er preget av

-          positive og støttende relasjoner mellom elev og lærer

 

Trygt og godt læringsmiljø

-          positive relasjoner mellom elev og lærer

-          godt samarbeid mellom skole og hjem

-          god ledelse og kultur på skolen

 

Disse prinsippene skal sammen med Læringsplakaten i KL06 være en basis i arbeidet med vurdering for læring, klasseledelse og læringsmiljø i grunnskolene i Aurskog-Høland, og dermed fokus for pedagogisk utvikling.

Vi vil også vise til Håndbok for Vfl og Tips-plakaten for Vfl som ble utarbeidet lokalt våren 2014, samt nettressursene som ligger på http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/, http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Klasseledelse/ og http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/

Praktisk bruk av halvårsvurdering i Aurskog-Høland

 

Halvårsvurdering

 • gis muntlig på barne- ungdomstrinnet i forbindelse med utviklingssamtalen
  • skal være en beskrivelse med informasjon om faglig ståsted og om hvordan eleven kan øke kompetansen sin
  • Det er en forutsetning at man som lærer gjennomfører underveisvurdering med tilbakemelding og framovermelding i løpet av året. Dette i form av fagprøver, skriftlige/muntlige vurderingsarbeider, kpm-skjemaer, kartleggingsresultater og lignende.
  • forberedelse til utviklingssamtalen
   • underveisvurdering fra alle lærere benyttes i forberedelsen
   • faglærer skal levere en kort oversikt over elevens faglige utvikling, (tilbakemelding og framovermelding), til kontaktlærer minst en uke i forkant av utviklingssamtalen
   • samtalen må forberedes slik at eleven og foresatte kan forstå gjennomgangen:
    • den skal fokusere på hva eleven kan og understøtte det positive i både faglig og sosial utvikling
    • den skal inneholde en vurdering av orden og oppførsel
 • mot slutten av samtalen setter man opp en avtale, med underskrift, som viser hva elev, foreldre og skole skal ha spesielt fokus i perioden som følger. Mal for avtalen ligger nederst i dette dokumentet.
 • se for øvrig http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/Fagtekster/Prinsipper-for-gjennomforing-av-utviklingssamtalen/  og http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/Ressurser-hjem-skole-samarbeid/Oversikt-over-filmer-og-ressurser/ for ytterligere informasjon om utviklingssamtalen
 • skriftlig karakter i fag og karakter i orden og oppførsel skal settes i desember/januar og juni på ungdomstrinnet. Denne skal føres i Oppad Lærerweb.

 

* Det anbefales å føre karakterer og evt merknader direkte i Oppad Lærerweb i løpet av året. Dette gjør informasjonen lett tilgjengelig for både lærere, elever og foreldre, og kan lette forberedelsen til utviklingssamtalen.

 

Begrunnelse for praksis rundt halvårsvurdering og utviklingssamtale i Aurskog-Høland

Tema omtales i forskrift til opplæringsloven kapittel 3

§ 3-2. Formålet med vurdering

§ 3-11. Undervegsvurdering

§ 3-13. Halvårsvurdering i fag for elevar

§ 3-15. Halvårsvurdering i orden og i åtferd for elevar

§ 3-16. Samanhengen mellom undervegsvurderinga og standpunktkarakteren i fag

               

Utdrag fra artikkel hentet fra Udir, datert 18.08.14 

Forskriften til opplæringsloven gir eleven rett til en halvårsvurdering som gir dem begrunnet informasjon om kompetansen i faget. Eleven skal også ha tilbakemeldinger med sikte på faglig utvikling. Halvårsvurderingen i orden og oppførsel skal gis uten karakter i hele opplæringsløpet.

Alle elever skal ha halvårsvurdering helt fra 1. årstrinn og ut Vg3. Halvårsvurdering skal gis som en muntlig og/eller skriftlig beskrivelse med informasjon om faglig ståsted og om hvordan eleven kan øke kompetansen sin. 

Halvårsvurdering skal gjennomføres midt i opplæringsperioden på 8., 9. og 10. årstrinn, og ved slutten av opplæringsåret på trinnet for fag som ikke blir avsluttet, jf. læreplanverket. I videregående opplæring skal halvårsvurdering gjennomføres midt i opplæringsperioden på hvert trinn og for noen fellesfag ved avslutningen av opplæringsåret.

Fra 8. årstrinn skal eleven også få karakterer i forbindelse med halvårsvurdering. Halvårsvurdering med karakter skal gis skriftlig. Informasjonen om elevens faglige ståsted skal være grunnlaget for den karakteren som blir satt. Karakteren kan gis litt etter at halvårsvurdering er gjennomført, men ikke senere enn at karakteren gjenspeiler den kompetansen som ble beskrevet i halvårsvurderingen. Det skal være direkte samsvar mellom halvårsvurderingen og karakteren som fastsettes.

Læreren skal fortløpende vurdere om den enkelte elev har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Dersom eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen og læreren mener eleven har behov for spesialundervisning, har læreren plikt til å melde fra til rektor. Det er viktig at skolen iverksetter tiltak umiddelbart, og ikke utsetter disse i påvente av halvårsvurderingen eller samtalen(e).

Dokumentasjon av underveisvurdering

Regelverket stiller ikke krav til at underveisvurdering skal være skriftlig, med unntak av karakterer som blir gitt i forbindelse med halvårsvurdering fra 8. årstrinn.