Gå til innhold Gå til navigasjon

Startlån Aurskog-Høland kommune

Publisert:  

Retningslinjer for tildeling av startlån i Aurskog-Høland kommune.

 • Forhåndstilsagn for kjøp av bolig har varighet på tre måneder. Behov for forlengelse meldes NAV 3 uker før utløpsdato, evt. sendes ny søknad.
 • Frist for aksept av innvilget lån er en måned.
 • Frist for aksept av tilskudd er en måned. Gjennomføringsfrist for etablering eller tilrettelegging er seks måneder.
 • Ved mottak av søknader med mangelfull dokumentasjon, kontaktes søker og gis en frist på tre uker til å framskaffe nødvendig dokumentasjon.  Hvis dokumentasjon ikke er framskaffet i løpet av tre uker, gis det automatisk avslag på søknaden.
 • Det gis ikke startlån til mellomfinansiering.
 • Rente på startlån settes til kommunens til enhver tid gjeldende rente i Husbanken med  0,25 % påslag
 • Nedbetalingstid vurderes individuelt
 • Søkere som bor i kommunale boliger skal prioriteres så sant de ellers fyller vilkårene for lån og tilskudd.
 • Når søkere har barn, skal barnas situasjon kartlegges med tanke på bomiljø og hyppige flyttinger. Barnas situasjon skal tillegges vekt når lånsøker ellers fyller vilkårene for lån og tilskudd.
 • Botid i kommunen må være minimum ett år for å få innvilget startlån.
 • Det etableres tverrfaglig gruppe for utredning av saker om tilskudd til tilpasning. Teamet skal bestå av tre personer; ergoterapeut, byggteknisk kompetent person og veileder/saksbehandler for Husbankordninger og økonomisk rådgivning. 

Disse retningslinjene kommer i tillegg til Husbankens regler gitt i lov, forskrift og veileder for saksbehandling av startlån.

Administrativt vedtatt 10. mai 2015