Gå til innhold Gå til navigasjon

Startlån Aurskog-Høland kommune

Publisert:  

Retningslinjer for tildeling av startlån i Aurskog-Høland kommune.

  • Forhåndstilsagn for kjøp av bolig har varighet på tre måneder. Behov for forlengelse meldes NAV 3 uker før utløpsdato, evt. sendes ny søknad.
  •  Frist for aksept av innvilget lån er en måned.
  •  Frist for aksept av tilskudd er en måned. Gjennomføringsfrist for etablering eller tilrettelegging er seks måneder.
  • Ved mottak av søknader med mangelfull dokumentasjon, kontaktes søker og gis en frist på tre uker til å framskaffe nødvendig dokumentasjon. Hvis dokumentasjon ikke er framskaffet i løpet av tre uker, gis det automatisk avslag på søknaden.
  • Det gis ikke startlån til mellomfinansiering.
  • Rente på startlån settes til kommunens til enhver tid gjeldende rente i Husbanken med 0,25 % påslag
  • Nedbetalingstid vurderes individuelt
  • Søkere som bor i kommunale boliger skal prioriteres så sant de ellers fyller vilkårene for lån og tilskudd.
  • Når søkere har barn, skal barnas situasjon kartlegges med tanke på bomiljø og hyppige flyttinger. Barnas situasjon skal tillegges vekt når lånsøker ellers fyller vilkårene for lån og tilskudd.
  • Mangel på tilknytning til kommunen som for eksempel arbeid, botid eller nær familie bosatt i kommunen, kan være grunnlag for avslag på søknad om startlån og etableringstilskudd.