Gå til innhold Gå til navigasjon

Pasient- og brukerombudet

Publisert:  Av: Cathrine Haneborg

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med den hjelpen du har fått på sykehuset eller av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Beskrivelse                     

Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten. Ombudet arbeider også for å bedre kvaliteten i disse tjenestene, jf pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8.  For innbyggere i Akershus omfatter ordningen bistand i forhold til spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

  • Alle kan henvende seg til Ombudet, også pårørende, ansatte i tjenesten og andre. 
  • Alle har krav på råd og veiledning. Ombudet kan selv avgjøre hvilke saker som følges opp.

Ombudet benytter ulike arbeidsmetoder avhengig av den enkelte saks karakter;

  • råd og veiledning
  • en avklarende telefon til tjenestestedet
  • møte med bruker og tjeneste, skriftlig forespørsel
  • skriftlig klage på mangelfull innfrielse av rettigheter
  • skriftlig klage på dårlig behandling
  • klage til Fylkesmannen
  • bistand i søknader til Norsk pasientskadeerstatning

Ordningen er gratis, uavhengig og uten instruksjonsmyndighet. Erfaringer fra enkeltsakene benyttes i arbeidet med å bidra til økt kvalitet i tjenestene. Vi skriver høringsuttalelser, deltar i kvalitetsutvalg og reiser prinsipielle spørsmål på vegne av pasientene og brukerne.

Mer informasjon finner dere på www.ombudet.no.

Målgruppe

Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet, uavhengig av om de mottar sykehusbehandling eller kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Pasient- og brukerombud i Akershus:

Anne-Lise Kristensen

Mobilnummer: 957 33 175

Ved ny henvendelse ring: Helse- sosial- og eldreombudet i Oslo ved telefon 23 13 90 20.

E-post: post@ombudet.no.  

I personvernlovgivingen er helseopplysninger definert som sensitive opplysninger og skal derfor ikke formidles via vanlig e-post. Vi ber derfor om at alle henvendelser som inneholder slike opplysninger skjer ved telefon, brev eller personlig oppmøte etter avtale.

E-postadresse: post@ombudet.no

Postadresse: Lille Grensen 7 , 0159 OSLO.