PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Eierseksjonering

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.

Kriterier/Vilkår
 • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten
 • Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen
 • Inndelingen må gi en formålstjenlig avgrensing av hver bruksenhet

For å få etablert en seksjon eller endret en seksjon, må bruksenheten(e) være godkjent etter plan- og bygningslovens regler. For eksisterende bygninger innebærer dette at pålagte bygningsmessige tiltak må være gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje.

 

Praktiske opplysninger

Er du hjemmelshaver til eiendommen, kan du sende en begjæring til kommunen om tillatelse til seksjonering.

Opplys om:

 • Eiendommens gårds- og bruksnummer
 • De enkelte seksjonenes formål
 • Sameiebrøk for hver seksjon
 • Vedtekter for sameiet

Benytt skjema for seksjoneringsbegjæring.

Vedlegg
 • Plantegninger
 • Situasjonsplan - kart over eiendommen som skal seksjoneres 
 • Egenerklæring om at lovens vilkår er oppfylt
 • Navneliste over beboere
Søknaden sendes

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen 

eller på e-post: postmottak@ahk.no

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak.

Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det.

Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.

Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Regelverk

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker:

Forvaltningsloven

Lov om eierseksjoner :

Eierseksjonsloven

Lov om eigedomsregistrering § 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring:

Matrikkelloven

 

Kontakt:

Servicekontoret

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Sist endret: 17.12.2019