PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppmåling

Oppmålingsforretning skal
 • Klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet).
 • Merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument.
 • Fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen.
 • Merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven
Hvem trenger oppmålingsforretning
 • Eiere av eiendom (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom)
 • Personer som har festet grunn for mer enn ti år
 • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste
Kriterier/Vilkår
 • Opprette ny matrikkelenhet ved fradeling
 • Feste del av en matrikkelenhet for mer enn ti år
 • Opprette eksklusiv bruksrett til ubebygd uteareal eller eierseksjon (f.eks. hageareal eller parkeringsplass)
 • Registrere eksisterende matrikkelenhet (umatrikulert grunn)
 • Overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen ved arealoverføring eller grensejustering
 • Måle og merke eksisterende grense på nytt
 • Sette ned grensemerke som er blitt borte

Oppmålingsforretning må være utført før det kan opprettes grunnboksblad for nye matrikkelenheter.

Pris for tjenesten

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet.

Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere to måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

Gebyrregulativ finner du her

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjemaet: Rekvisisjon av oppmålingsforretning | Kartverket.no

Regelverk

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker:

Forvaltningsloven

Lov om eigedomsregistrering kap. 7 Oppmålingsforretning:

Matrikkelloven

Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse:

Plan- og bygningsloven

Forskrift

Forskrift om eiendomsregistrering kap. 7 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning:

Matrikkelforskriften

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om:

 • Hva som rekvireres (klarlegging av eksisterende grense, grensejustering, arealoverføring osv.)
 • Eier- og festeforhold
 • Grenser og naboeiendommer vist på kart
Saksbehandling

Ved matrikkelføring av en sak som krever oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger.

Den som bestyrer oppmålingsforretningen skal meddele tid og sted for forretningen. Varselet skal sendes til den som har krevd forretningen og alle som har grunnbokshjemmel til (eller kan godtgjøre at de eier) tilstøtende grunn. Det skal føres protokoll fra oppmålingsforretningen.

Saksbehandlingstid

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker.

Klagemulighet

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen.

Du sender klagen til kommunen som også kan gi deg veiledning.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontakt

Servicekontoret:

Telefon 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Sist endret: 16.01.2024