Gå til innhold Gå til navigasjon

Borgerlig vigsel i Aurskog-Høland

Publisert:  Av: Sigbjørn Solheim

Kommunen har ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. I Aurskog-Høland kommune er det ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet.

Hvem kan vigsles i Aurskog-Høland kommune?

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a.

Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere.

Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse skal ikke betale for tilbudet i likhet med norske statsborgere som er bosatt i kommunen.

Aurskog-Høland kommune tilbyr også vigsler til andre enn de nevnt ovenfor. Det er da en forutsetning at paret selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse.

Forberedelser til vigselen

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Dette er det folkeregistermyndighetene som utsteder. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter.

Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.

I Aurskog-Høland kommune kan vigsel avtales tidligst fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Tidspunkt og sted for vigsler

I Aurskog-Høland kommune foregår vigsler mellom 10-14 på fredager, men det kan være fleksibilitet på når det tilbys vigsler. Nødvendige ressurser er best tilgjengelig innenfor normal arbeidstid. Det er også da vigsler kan gjennomføres kostnadsfritt. Det vil ikke bli gjennomført vigsler i juli.

Kommunen oppfordrer brudefolk til å sende inn ønsket tidspunkt og sted når vielsen bestilles. Kommunen vil i hovedsak benytte formannskapssal eller kommunestyresal til vielse, med plass til et variert antall mennesker.

Gjennomføring av vigselen

Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler. Vigselsformularet finnes på www.bufdir.no. Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesning. Eventuelle kostnader og ansvar forbundet med dette ligger hos brudefolket.

Før vigselen foretas mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket. Brudefolket skal også legitimere seg med pass, førerkort eller bankkort med bilde.

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Aurskog-Høland stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

En vigsler kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt, utsette vigselen og brudefolket pålegges å skaffe bevis for at vilkår er oppfylt. Utover dette har ikke vigsleren grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel.

Melding om vigsel og registrering

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok. Melding om vigsel/ vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

Aurskog-Høland kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet «Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok» utgjør vigselsboken.

Økonomi

Det er fastsatt bestemmelser om betaling for vigsler i forskriften om kommunale vigsler. Tilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet vigsles ut over vanlig arbeidstid. Dette informeres brudefolket om i god tid før vigselen. Kostnaden vil vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Andre som vil vigsles i Aurskog-Høland må dekke kostnader for dette. Kommunen tar ikke betalt for mer enn dekningen av nødvendige kostnader.

Ønsker du å vigsles av Aurskog-Høland kommune?

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Aurskog-Høland kommune sender sin henvendelse til politisk sekretariat via postmottak@ahk.no . Kommunikasjon om vigsel er unntatt offentlighet.

I e-posten oppgis navn på brudepar, adresse, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker.

Legg ved kopi av prøvingsattest. Henvendelser vedrørende vigsel kan også rettes per telefon på: 63 85 25 00.

Ved henvendelse vil politisk sekretariat ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.