Gå til innhold Gå til navigasjon

Naturtypekartlegging

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Naturen i Aurskog–Høland kommune er kartlagt og det er en stor variasjon i biologisk mangfold i kommunen. Aurskog-Høland har sannsynligvis Norges mest verdifulle slåttemark.

Kartleggingen viser stor variasjon i biologisk mangfold i kommunen, med gammelskog, våtmarker, myrer, kulturlandskap og flere hundre innsjøer. I alt er 724 lokaliteter kartlagt, og det er registrert 35 rødlistearter. Aurskog-Høland er trolig den viktigste kommunen på Østlandet for den sårbare kulturmarksplanten solblom med hele 28 større og mindre forekomster.

Kartlegging av naturtyper i kommunen startet opp i 2004, og det er senere gjennomført miljøregistrering i skog – MIS - i forbindelse med skogtaksten.  I perioden 2008 – 2010 er det gjennomført supplerende kartlegginger og feltregistreringer med særlig fokus på lokaliteter i kulturlandskapet, ferskvann og våtmark. Kartleggingsprosjektene er gjennomført og finansiert som et samarbeid mellom kommunen og Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen. Selve kartleggingen er gjennomført av BioFokus, og hoveddelen av feltregistreringene av kulturlandskapet er utført av botaniker Kristina Bjureke.

Kartleggingen er dokumentert i rapporten – Naturtypekartlegging i Aurskog-Høland. Biofokus rapport 2010-24

Arbeidet ble fullført sist høst, og alle registreringene er nå lagt inn i Naturbase. Naturbase er en webbasert kartløsning hvor en finner opplysninger om blant annet verneområder, naturtyper og viltarter. Her får en opp kart over alle lokalitetene, og også fakta-ark med beskrivelse, verdivurdering, forslag til tiltak og skjøtsel, samt bilder av mange av lokalitetene.

En rekke typer av natur- og vegetasjonstyper finnes i kulturlandskapet. Disse er skapt gjennom den lange påvirkningen fra forskjellige driftsformer. For mange grupper av organismer i naturen, som planter, sopp, insekter og dyr, er disse svært viktige leveområder. Mange av artene lever ikke i andre områder. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennom flere år gitt økonomisk støtte til skjøtsel i verdifulle kulturlandskap i kommunen.

Aurskog-Høland har mange viktige lokaliteter av høymyr under marin grense samt høymyr og blandingsmyrer i skogstraktene. Mange av myrtypene som finnes er sjeldne, og er derfor en viktig naturtype å ta vare på.

Kommunen har over 300 store og små vann som preger landskapet, samt viktige våtmarksområder. Langstrakte, meandrerende elver er spesielle for Aurskog-Høland, ingen steder i Norge har så lange strekninger som ligger i marine leiravsetninger. Disse områdene er viktig for insekter, og har spesielt mange arter av øyestikkere.

Det er per 2010 kartlagt 724 naturtypelokaliteter. Disse fordeler seg på 26 lokaliteter vurdert som svært viktig (A verdi), 202 som viktige (B verdi) og 496 som lokalt viktige (C verdi). Skoglokaliteter utgjør mer enn 500 av lokalitetene, mens myr har 105 og kulturlandskap og ferskvann/våtmark har ca. 50 hver. Det er også kartlagt lokaliteter med tanke på frivillig vern.

Eksempler på verdifulle lokaliteter.

Naturtypene slåttemark og naturbeitemark har enkelte svært viktige lokaliteter i kommunen. Lokalitetene Mikkelrud og Bunes er blant de mest verdifulle og velhevdete på hele Østlandet med viktige forekomster av både karplanter, sopp og insekter.