Gå til innhold Gå til navigasjon

Nedgravde oljetanker

Publisert:  Av: Ole-Christian Østreng

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand.

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Oljetanker kan fortsatt beholdes dersom de er intakte og brukes til lagring av fornybar biobrensel. Det er kun fossilt/mineralsk olje som ikke lenger blir tillatt fra og med 1. januar 2020. 

Regelverk

Forurensningsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle oljetanker, uansett størrelse. I kapittel 1 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Forskriften har spesifiserte krav om tilstandskontroll av oljetanker som er større enn 3200 liter.

Tilsynsmyndighet

I Aurskog-Høland kommune er det kommunalteknisk drift, som er delegert tilsynsmyndighet for nedgravde oljetanker.

Utskifting av gammel tank

Utskifting av gammel tank, med tilsvarende ny, vurderes som vedlikehold og vil derfor ikke omfattes av søknadsplikten.

Meldeplikt for oljetanker

Dersom din oljetank ikke er registrert hos kommunen, ta kontakt med kommunalteknisk drift for registrering. Jfr. Forurensnings-forskriften § 1-9 er det meldeplikt for oljetanker.

Nyinstallering krever søknad og byggetillatelse

Nyinstallering av nedgravd oljetank krever fullstendig søknad om byggetillatelse. Søknad om byggetillatelse sendes til byggesak i Aurskog-Høland kommune, som kan kontaktes på telefon 63 85 25 00 og e-post: postmottak@ahk.no

Kontrollere eller skifte ut gamle tanker

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanker og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen. En tank kan rekondisjoneres til god stand dersom skadene ikke er for omfattende. Enkle ståltanker fra 60-70-tallet er i generelt dårlig forfatning og bør skiftes ut. For andre tanker som er eldre enn 30 år anbefaler vi en tilstandskontroll. Dersom oljeforbruket er unormalt stort, kan du ha en lekkasje. Utskifting av oljetank er kostbart, men opprydding av oljesøl kan bli betydelig dyrere. Tanker som er større enn 3200 liter vil få pålegg om tilstandskontroll fra kommunen etter gitte intervaller. Intervallene bestemmes av tankens materiale (se avsnitt om regelverk).

Tanker som er tatt ut av bruk

Oljetanker som er større enn 3200 liter skal tømmes, rengjøres og graves opp for destruksjon. Oljetanker mindre enn 3200 liter kan stå nedgravd men de må tømmes rengjøres og fylles med godkjent fyllingsmasse når de tas ut av bruk. Tankens påfyllingsrør skal låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk for å hindre at utilsiktet påfylling skjer. Melding om at tanken er tatt ut av bruk skal sendes kommunalteknisk drift.   Ved lekkasjer Akutt forurensning ved oljelekkasje skal meldes Nedre Romerike brann og redningstjeneste (NRBR) på tlf 110. De vil rykke ut for å fjerne synlig oljesøl, og sørger også for at eventuelle andre instanser varsles. Oljetankens eier er ansvarlig for opprydding i forurenset grunn. Ved skader og lekkasje anbefaler vi å ta snarlig kontakt med ditt forsikringsselskap og skadebegrensningsfirma. Utette tankanlegg må tømmes og skiftes ut.

Hvordan går jeg frem?

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søke i telefonkatalogen etter firmaer under oljevern eller farlig avfall. 

Har du flere spørsmål?

Kontakt servicekontor på e-post eller telefon 63852500 og spør etter kommunalteknisk drift.