Gå til innhold Gå til navigasjon

Faktiske kostnader til bygging av svømmeanlegg

Publisert:  Av: Thomas Grønnerød-Hemmingsby

Aurskog-Høland kommune er i gang med å bygge Norges rimeligste svømmeanlegg på Bjørkelangen. Vi har som eneste kommune klart å lage et svømmeanlegg som oppfyller kravene til lavkostanlegg satt av Kulturdepartementet.

Prosjektkontoret har hatt ansvar for byggeprosjektet. Byggeprosjektet omfattet opprinnelig selve bygget og fastmontert inventar. Det lå en svært begrenset utomhusplan til grunn for prosjektet. De folkevalgte vedtok i 2013 å sette av 30 millioner av egne midler til prosjektet.

Sammen med spillemidler, ekstern støtte bl.a. fra Høland og Setskog sparebank og Kulturdepartementet, samt mva-kompensasjon ble det beregnet at kommunen kunne inngå kontrakt dersom entreprisekostnaden, det vil si hva vi skulle betale til den som bygget for oss, ikke oversteg 65 millioner kroner inkl. mva.

Det viste seg at det ikke var mulig å gjennomføre prosjektet innenfor de rammer som var satt. En av årsakene var at eurokursen hadde steget fra 7,5 kroner per euro til nesten 9,5 krone per euro og at veldig mye av utstyret i et svømmebasseng er priset i euro fra produsentene.

Administrasjonen måtte derfor be de folkevalgte om mer penger og fikk økt rammen våren 2016. Samtidig hadde spillemidler økt betydelig. Politikerne vedtok at administrasjonen fikk lov til å tegne kontrakt dersom entreprisekostnaden var under NOK 77 millioner kroner. Det var i tillegg bedt om å få priset en del tillegg for å kunne gjøre svømmeanlegget mer attraktivt i bruk.

Høsten 2016 inngikk vi kontrakt med HENT om bygging av svømmeanlegget til en pris på 74 millioner kroner. Summen som kommunen selv måtte betale lå dermed i underkant av 33,5 millioner kroner, altså en økning på tre og en halv million kroner.

De folkevalgte fattet senere på høsten 2016 vedtak om ytterligere utvidelse av rammene slik at vi også skulle bygge blant annet hev og senk bunn i opplæringsbassenget, diverse miljøtiltak, drukningsalarm og en velværeavdeling. Dette er endringer som gjør svømmeanlegget mer attraktivt og mer miljøvennlig. Med tilleggene økte kostnadene til kommunen til 42 millioner. For å skape gode vilkår for effektivt renhold og drift er det i økonomiplanen 2018-2021 fremsatt ønske om investeringer knyttet til oppstart og drift av svømmeanlegget og disse skal endelig behandles politisk i desember.

Når det gjelder parkeringsplassen så arbeidet kommunen for å se på parkeringsbehovet samlet for rådhuset, helsehuset og svømmeanlegget. Vi har ikke mulighet til å flytte penger mellom prosjekter og kunne derfor ikke la Helsehusprosjektet finansiere parkeringsplassen, selv om Helsehusprosjektet hadde rammer til å dekke ekstrakostnaden.

Prosjektporteføljen, bestående av de tre store prosjektene, bruker til sammen mindre penger enn det som ble bevilget i de opprinnelige vedtakene fra de folkevalgte. Prosjektene går på skinner og vi gjennomfører tre mønsterprosjekter på Bjørkelangen. Vi leverer det vi skal, med mindre kostnader enn det som er bevilget, og til rett tid.

Det er lokale prosjektledere, som med stamina og stor dyktighet, har jobbet intensivt for å sikre at prosjektene blir så bra som innbyggerne og folkevalgte forventer. Jeg er stolt av den jobben som organisasjonen har gjort og resultatene som de har fått til!

Vi får en ny fantastisk skole, som åpner etter vinterferien, vi får en fullverdig kulturskole og vi får en kultursal som et tillegg. Helsehuset skal hjelpe oss til å gjøre helsesektoren mer effektiv, fremtidsrettet og brukervennlig. Til slutt så får vi et svømmeanlegg som vi kan benytte til opplæring, trening, rehabilitering og kos. Mange andre kommuner kommer til oss for å se hvordan vi har klart å få det til og det er ikke så halvgalt av en mellomstor kommune på svenskegrensen.