Gå til innhold Gå til navigasjon

Formannskapet: Kommuneplan, farlig skolevei og heliumballonger

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Mandag er det duket for formannskapsmøte. På sakslista står blant annet farlig skolevei, kommuneplan, og salg av heliumballonger. Er det noen saker du er nysgjerrig på?

Formannskapsmøtet mandag går av stabelen i formannskapssalen på rådhuset, klokken 10.00.

Kommuneplan

Blant sakene er blant annet 2. gangs behandling av revidert kommuneplanen. Kommuneplanen handler om hva slags kommune Aurskog-Høland skal være i framtiden. Den bestemmer hvordan og hvor vi skal vokse. Kommuneplanens arealdel viser hvordan veksten skal fordeles, og hvor på kartet vi skal ha boliger, skoler, sykehjem og næring.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Hele saken finner du her.

Farlig skolevei

I tillegg behandlet formannskapet sak om kostnader ved å klassifisere alle veier med 80-sone som særlig farlig skolevei. Politikerne ba administrasjonen utrede hvor mye det vil koste å klassifisere alle veier med 80-sone som særlig farlig skolevei. Politikerne ba om en utredning for 1.-7. klasse og 1.-10. klasse, samt en vurdering fra administrasjonen på om dette bør innføres.

I kommunen er det både private, kommunale og fylkeskommunale veier med 80 km/t. Ved oppstart av utredningen ble det avklart med Formannskapet at «alle veier med 80 sone» i hovedsak skal gjelde kommunale og fylkeskommunale veier med 80-sone. Etter bestemmelsene i Opplæringsloven kapittel 7 har elever på 1. årstrinn rett til gratis skyss når de bor mer enn to kilometer fra skolen. For elever i 2. – 10. årstrinn er skyssgrensa fire kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. I sin vurdering konkluderer rådmannen med at en klassifisering av alle veier med 80-sone som særlig farlig skolevei ikke bør innføres.

Ved å klassifisere veier med 80-sone som særlig farlig skolevei vurderer rådmannen at Utdanningsdirektoratets rundskriv ikke hensyntas og at klassifiseringen av veiene kun vurderes ut fra fartsgrense uten å se til andre relevante forhold, som trafikkmengde, forhold ved veien og elevenes modenhet og utvikling. Les hele utredningen, og alternativene, her.

Heliumballonger

Politikerne skal ta stilling til å ta inn forbud salg og bruk av heliumballonger i politivedtektene. Følgende bestemmelse foreslås tatt inn i politivedtektene: «Det er forbud mot salg og bruk av heliumballonger på offentlig sted». Bestemmelsen sendes til Politidirektoratet for godkjenning.

Inntil bestemmelsene blir tatt inn i politivedtektene tas det inn i kommunens annonse for 17. mai-arrangement at salg og bruk av heliumballonger på offentlig sted ikke er tillatt. I samme annonse oppfordres det til at publikum ikke kjøper heliumballonger. Det innarbeides i kommunens reglementer for utleie og bruk av kommunale eiendommer og bygg at salg eller bruk av heliumballonger ikke er tillatt på offentlig sted. Hele saken og forslag til nye retningslinjer finner du her.

Vedlikeholdsfond for idrettslag

Kommunestyret har vedtatt å opprette et vedlikeholdsfond der idrettslagene kan søke om midler til vedlikeholdsoppgaver. Formannskapet skal mandag behandle kriterier for slike søknader.

Finansiering skal tas av sentrale driftsfond. Fondet skal være på 2.000.000. Hele saken, og forslag til kriterier, finner du her.

Andre saker

Politikerne skal dessuten ta stilling til streaming av formannskapsmøter, alkoholpolitiske retningslinjer for Aurskog-Høland kommune, og fastsettelse av veinavn ved Setten hyttepark. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre i Aurskog-Høland kommune er 25. mars. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati. Kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Her finner du også et arkiv for tidligere møter.