Gå til innhold Gå til navigasjon

Formannskapet: Skjenketid, eiendomssalg og tertialrapport

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Tirsdag er det duket for formannskapsmøte. På sakslista står blant annet tertialrapport, salg av det gamle bankbygget på Hemnes, og utvidet skjenketid på Fjøset. Er det noen saker du er nysgjerrig på?

Formannskapsmøtet går av stabelen tirsdag 11. mai klokken 10.00, i formannskapssalen på rådhuset.

Tertialrapport

Formannskapet skal behandle tertialrapport for 1. tertial 2019. Tertialrapporten bygger på budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022. Tertialrapporten finner du her. Det rapporteres på følgende områder:

  • Sammendrag
  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Kommunens sektorer og staber

Alle sakspapirene finner du her.

Salg av Bråtevangveien

Politikerne skal dessuten behandle sak om salg av det gamle bankbygget i Bråtevangveien 1 på Hemnes. Hovedregelen er at kommunen ikke kan selge eiendeler til næringsdrivende under markedspris, fordi dette vil utgjøre ulovlig statsstøtte etter EØS-loven. Saken fremmes på nytt på grunn av forslag til nye løsninger på salg av eiendommen, som kan gjennomføres uten å komme i konflikt med EØS-regelverket.

Politikerne skal vurdere følgende alternativer:

  • Kommunen kan etterleve vedtaket fra kommunestyret i mars om salg av eiendommen på det åpne markedet, med en eventuell fordeling av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet på Hemnes.
  • Kommunen kan legge salg av eiendommen, slik den fremstår i dag, i bero i påvente av et salg på et senere tidspunkt.
  • Kommunen kan legge eiendommen ut for salg i det åpne markedet med et rivningspåbud, noe som vil kreve en alternativ løsning av Husfliden som leietaker. Dersom eiendommen skal selges med et rivningspåbud vil det være behov for å gjennomføre en ny verditakst på eiendommen. Det er da en risiko for at eiendommen vil få en verditakst langt under det kommunen i sin tid betalte for eiendommen.

Sakspapirene finner du her.

Sommerskjening

Fjøset restaurant har søkt om å få utvide skjenketiden på uteserveringen fra klokken 23.00 til klokken 24.00 i sommermånedene juni, juli og august. I søknaden opplyses at restauranten har åpent til midnatt. Rådmannen mener det kan stilles spørsmålstegn ved om det foreligger «særlige grunner» for at utvidet åpningstid utendørs kan innvilges. Søknaden gjelder ordinær drift av et serveringsted, og det finner ikke sted noen festivaler eller arrangementer som for enkelt anledning ville ha gitt grunnlag for utvidet åpningstid utendørs.

På den annen side gjelder søknaden i en begrenset sommersesong og restaurantens uteplass er høytliggende og solvendt, og søknaden gjelder for 1 time mellom kl. 23.00 og kl. 24.00. Restauranten opplyser at det gjelder restaurantdriften og ikke baren Tyst.

Rådmannen vil vise til uttalelse fra nabo og politiet som ikke har noe å bemerke, og dessuten vise til at de næringsmessige hensynene som kan vektlegges. Restauranten har redegjort for hvordan serveringen skal skje, og etter rådmannens vurdering vil det med dette være tilfredsstillende kontroll.

Legges alt dette til grunn kan det anses som særlige grunner, og rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale at søknaden innvilges. Søknaden anbefales innvilget for sesongen 2019.

Søknad, bilder og rådmannens vurdering finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre i Aurskog-Høland kommune er 13. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati. Kommunestyremøtene direkteoverføres via KommuneTV. Her finner du også et arkiv for tidligere møter.