Gå til innhold Gå til navigasjon

Leve selvstendig og godt hele livet

Publisert:  Av: Alette Eldøy

I 2040 vil behovet for pleie- og omsorgstjenester i vår kommune være doblet. Det krever en dreining av dagens eldreomsorg. Mandag presenterte Agenda Kaupang hovedfunnene i deres gjennomgang av kommunens sykehjem- og hjemmetjeneste, for ansatte og folkevalgte.

Agenda Kaupang har bistått Aurskog-Høland med en tjenesteanalyse av kommunens sykehjem- og hjemmetjeneste. Analysen gir en vurdering av utfordringer knyttet til dagens tjenestestruktur og forslag til vesentlige endringer for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig tjenestesteleveranser.

Kraftig økning av antall eldre

Flere eldre gir kraftig økning i behovet for pleie- og omsorgstjenester og i årene som kommer vil vi ha en sterk vekst av antall eldre i kommunen. Beregninger viser at behovet for pleie- og omsorgstjenester i 2040 vil dobles.

– Det betyr at vi allerede nå må begynne arbeidet for å være forberedt til å kunne møte denne veksten. sier Inger Hegna, rådmann i Aurskog-Høland kommune.

God prosess

– Administrasjonen har behandlet rapporten internt først og deretter har vi valgt å ha en presentasjon for de folkevalgte. Denne tilnærmingen har gjort for å legge til rette for en god og involverende prosess, sier Hegna.  

Etter presentasjonen fortsatte møtet med gruppediskusjoner bestående av både folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte i sektoren.

Rapporten svarer på seks problemstillinger som er knyttet til sentrale utfordringer for tjenestene:

  • Tildelingsfunksjonen
  • Hjemmetjenester
  • Fremtidig døgntilbud
  • Fremtidig struktur
  • Kostnader og kvalitet:
  • Heltidskultur 

Sammendrag av funn

Tildelingsfunksjonen: Etableringen av tjenestekontoret har gitt flere positive effekter. Det har blant annet betydd «én dør inn» for brukerne, og at kartlegging og saksbehandling har blitt mer profesjonelt. Resultatet har blitt en mer rettferdig fordeling av tjenester. Det er behov for en ytterligere utvikling av rutinene, og for å styrke samhandlingen mellom tjenestekontoret og andre aktører.

Hjemmetjenestene: Tjenestene bør styrkes slik at eldre og andre med behov for bistand kan mestre å bo i eget hjem. Resultatet vil være redusert behov for sykehjemsplasser. Kapasiteten må blant annet utvides gjennom flere ansatte, og kompetansen må styrkes. Kommunen bør investere i velferdsteknologi og annen relevant teknologi som bidrar til selvhjulpenhet. Videre anbefales det at kommunen satser mer på fleksibel og spesialisert bruk av kompetansen på tvers av distrikter.

Døgntilbud: Det er anslått at en tredjedel av sykehjemsplassene bør erstattes med omsorgsboliger med døgnbemanning. Forutsetningen er imidlertid en tilstrekkelig styrking av hjemmetjenesten. Det haster å komme i gang med bygging av omsorgsboliger for å møte den kraftige veksten av eldre. Kommunen har nok korttidsplasser, men det er behov for bedre utnyttelse og bruk av plassene.

Fremtidig struktur: Det er i dag fire sykehjem. Det er utredet et alternativ for fremtidig drift med to sykehjem og et alternativ med ett sykehjem. Færre sykehjem innebærer en samling og styrking av fagmiljøene, som vil kunne gi grunnlag for bedre tjenester til innbyggerne Færre sykehjem innebærer investeringer og noe svekket tilgjengelighet for pårørende i enkelte områder av kommunen.

Kostnader og kvalitet: Bygging av omsorgsboliger med døgnomsorg kan gi betydelige besparinger ifht dagens drift. Bygging av 50 leiligheter vil kunne gi årlige innsparinger på mellom 7,5 og 12,5 millioner kroner. Slike årlige innsparinger kan forsvare betydelige investeringer i bygging av nye omsorgsboliger.

Heltidskultur: Driften i Aurskog-Høland er preget av lav gjennomsnittlig stillingsstørrelse, særlig for sykehjemmene. Det er høy bruk av vikarer og overtid i enkelte sykehjem. Kommunen bør sette i gang et systematisk arbeid for utvikling av heltidskultur. For arbeidstaker kan resultatet bli blant annet mer forutsigbar arbeidstid, mer forutsigbar lønn og bedre fordeling av arbeidsoppgaver. Sykehjemmene vil kunne lettere rekrutterekompetent arbeidskraft og styrke sine fagmiljøer, og dette igjen vil gi  brukerne bedre tjenester. 

Videre gang

Det skal settes i gang en mulighetsstudie for helse og omsorgstjenester i nye Aurskog Høland kommune i midten av mars.

– For å kunne ivareta hele tjenesteområdet innenfor eldreomsorgen, og løse de utfordringene vi ser rapporten peker på, er vi nødt til å gjennomføre en bred studie der involvering av både brukerne, ansatte, tillitsvalgte og politikere ivaretas – og at vi sikrer en god analyse for en helhetlig plan og tiltak, sier Hegna.

11. mars vil komite for Helse og rehabilitering og Eldrerådet arbeide med innspillene fra mandagens gruppediskusjoner, og bidra med innspill til mandatet for mulighetsstudien.

Her kan du lese rapporten.

 

GODE INNSPILL: Det var gode gruppediskusjoner etter presentasjonen.