Gå til innhold Gå til navigasjon

Nok et godt regnskapsår

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Foreløpige tall fra kommuneregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig resultat på 33,6 millioner kroner. Dette tilsvarer et reelt netto driftsresultat på 2,1 % som er innenfor kommunens langsiktige mål på 2,0-2,5 %. Resultatet er bedre enn forventet.

Økte skatteinntekter er den viktigste forklaringen til det gode resultatet. Merinntekter på skatt og rammetilskudd utgjør 15 millioner kroner.

Driftsregnskapet per sektor/stab viser et merforbruk på 5,5 mill kr (-0,7 %) mot justert budsjett.

Investeringene på 437,4 millioner kroner er tidenes største for en enkelt år, og netto lånegjeld per innbygger øker fra 44.114 kroner i 2016 til 60.806 kroner ved utgangen av 2017.

Likviditeten er god og reflekterer resultatutviklingen de siste årene ved at fondssituasjonen er gradvis styrket.

For nærmere informasjon vises til presentasjon i formannskapet 12. mars.

Årsrapporten 2017, som sendes ut 12. april til behandling i folkevalgte organer, vil gi mer utdypende informasjon om kommunens virksomhet i 2017.