Gå til innhold Gå til navigasjon

Setter standarden for moderne miljøvennlige bygg

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Fokus på miljø har formet den nye skolen fra første stund. Miljøvalgene har ført til at klimagassutslippet fra skolen er 42 prosent lavere enn lignende bygg.

Klimaregnskapet for den nye Bjørkelangen skole og flerbrukshall viser at det nye bygget er en veldig klimavennlig skole. Massivtre, fornybar fjernvarme og lavkarbon betong er noe av det som har gjort klimagassutslippet så lavt.

– Både HENT og vi er veldig stolte av resultatet. Dette viser at valgene vi har tatt har vært riktige, sier Ole-Christian Østreng, miljørådgiver i Aurskog-Høland kommune.

For å tallfeste klimagevinsten på bygget har det blitt utført et klimagassregnskap for materialbruk og energibruk. Hvert materiale og produkt blir beregnet i forhold til hvor stor miljømessig påvirkning det har.

– Hele livsløpet vurderes, fra uthenting av råmateriale, prosessering, frakt, bruk, reparasjon til avhending. Klimagassregnskap er den delen av analysen som tar for seg utslippet av klimagasser. Så blir bygget sammenlignet med et referansebygg, forklarer Østreng.

Referansebygg er et tenkt bygg i samme størrelse og med like funksjoner, hvor det er gjort standardvalg i forhold til materialer og produkter.

Målenheten som brukes er CO2- ekvivalenter, der forskjellige stoffers mengde blir vektet etter deres effekt på global oppvarming sammenlignet med CO2.

– Besparelsen tilsvarer 5538 tonn CO2-ekvivalenter. Det er en like stor mengde med karbon som 355 mål med skog ville bundet til seg over livsløpet til bygget, som er på 60 år, forteller Østreng.

Toppscore i forhold til miljøstandarder

– Vi har jobbet for å finne gode løsninger hvor miljø er vurdert i sammenheng med pris, livsløpskostnader og brukervennlighet. Vi har klart å bygge et svært miljøvennlig skolebygg for samme pris som en vanlig skolebygg, sier Jens-Kristian Waaler, prosjektleder.  

Klimagassregnskapet viser at skolen har 42 prosent lavere klimagassutslipp enn referansebygget, noe som er veldig bra i forhold til ulike miljøstandarder.

BREEAM er det største og vanligste miljøsertifiseringssystemet for bygg i Norge, mens FutureBuilt er et statlig miljøprogram, som kun gjelder for de største byene i Norge. Når bygget sammenlignes med krav i BREEAM og FutureBuilt, kommer skolen veldig bra ut.

– Prosjektet ville oppnådd maksimalscore for klimagassreduksjon i BREEAM, med over 40 % reduksjon. Mens i FutureBuilt er ikke skolen langt unna kravet på 50 % klimagassreduksjon for å kunne defineres som et nasjonalt forbildeprosjekt, forklarer Østreng.

Massivtre og oppvarming

De største innsparingene av klimagassutslipp er gjort ved bruk av massivtre, resirkulert stål i peler, lavkarbonbetong og fjernvarme basert på biobrensel. 

Bruk av massivtre, spesielt på innervegger og dekker gir stor miljøgevinst. Lett-taket bruker mindre mengder med materialer og har dermed veldig lave utslipp, sammenlignet med et tradisjonelt yttertak.

Sammenlignet med referansebygget sparer skolen også mye på oppvarming.

– Det er et godt isolert bygg hvor det brukes miljøvennlig energikilder. Det skal brukes lokalprodusert fjernvarme, basert på biobrensel. I tillegg har bygget både solcelle anlegg og solfangere, sier Østreng.

Bruk av lavkarbonbetong og peler med høy resirkuleringsgrad gir også et stort utslag i klimaregnskapet.  Grunnforholdene tilsa store mengder både betong og peler, så her er det gjort store besparelser.