Gå til innhold Gå til navigasjon

Bruk av konsulentselskapet Sødermann

Publisert:  

Siste tids medieoppslag har satt fokus på kommunenes rapportering og statlige tilskudd til kommunene for personer med psykisk utviklingshemming. I forbindelse med dette ser Rådmannen behov for å komme med noen kommentarer.

Finansieringen av kommunesektoren består i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og brukerbetaling. Bevilgningene over statsbudsjettet gis dels som rammetilskudd og dels som øremerkede tilskudd til bestemte formål. Enkelte tilskuddsordninger forutsetter at kommunene hvert år rapporterer antall personer, diagnose, påløpte utgifter med mer til Helsedirektoratet. Dette gjelder også personer med psykisk utviklingshemming og brukere med behov for særlig ressurskrevende tjenester.

Kontrakten

Januar 2018 ble det inngått en provisjonsbasert-kontrakt med Sødermann AS.

Det ble ikke innhentet tilbud fra andre leverandører da det ble vurdert på anskaffelses-tidspunktet at inntekten ville være under kr 100.000,-  (terskelverdien for å be om tilbud fra flere leverandrører). I ettertid har vi sett at utbetalingen til Sødermann AS ble langt høyere enn terskelverdien og vurderingen i dag er at det skulle vært innhentet tilbud fra andre leverandører i tillegg.

Kontrakten med Sødermann AS var todelt:

  1. Gjennomgang av rutiner for rapportering av personer med psykisk utviklingshemming.
  2. Gjennomgang av rutiner for rapportering / refusjonskrav utgifter til særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester.

Sødermann AS har ikke hatt tilgang til pasientjournaler eller annen taushetsbelagt informasjon. Sødermann AS har bidratt med en metodisk tilnærming som har sikret samordnet informasjon fra de ulike fagtjenestene og sektorer som har ansvar for tjenestetilbudene.

Utbetaling

Kommunens utbetaling til Sødermann AS var samlet kr 1.514.875 inkl. mva hvorav kroner 818.750 inkl. mva. for gjennomgang kommunens rapportering av personer med psykisk utviklingshemming i hht IS-3/2018 og kr 696.125 inkl. mva. for gjennomgang kommunens rutiner ved rapportering / refusjonskrav utgifter til særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester i hht IS-4/2018.

Ingen nye diagnoser

Antall psykisk utviklingshemmede rapportert til Helsedirektoratet i 2018 økte med ni personer fra 2017. Kun fire av disse som følge av gjennomgangen i samarbeid med Sødermann AS. De resterende fem personer omfatter fire som ble 16 år / fikk vedtak på helse og omsorgstjenester i løpet avrapporteringsåret samt en person som ble registrert før Sødermanns gjennomgang.

Alle ni hadde fra tidligere fått diagnosen psykisk utviklingshemming satt av spesialisthelsetjenesten. Det ble ikke satt noen nye diagnoser som følge av gjennomgangen.

Ikke forsøkt unndratt offentlighet

Opplysninger om bruk av Sødermann AS er ikke forsøkt unndratt offentlighet. Men det var først i forbindelse med interpellasjonen fra Frp at det ble avdekket at kontrakt og øvrige dokumenter knyttet til Sødermann-saken, ikke var journalført. Det ble da umiddelbart gitt beskjed om at alle dokumenter skulle journalføres. Journalføring av dokumentene var imidlertid ikke ferdig, og derfor ikke tilgjengelig, når Indre Akershus blad gjorde søk i kommunens postlister 23. oktober 2018.

I tertialrapporten 1/2018 ble det vedtatt en styrkning av sektor helse og rehabiliterings budsjett med 1,2 millioner kroner for å dekke påløpte merutgifter til ekstern gjennomgang av ressurskrevende tjenester, jfr kommunestyresak 27/2018 vedtatt 18.06.2018.

I ettertid ser vi at vi ikke skulle inngått en avtale av denne typen. Avtalen med Sødermann burde også vært ute på anbud og journalført. Vi beklager at dette ikke ble gjort.