Gå til innhold Gå til navigasjon

Varsel om oppstart: Detaljregulering og utbyggingsavtale for Lysaker, Aursmoen

Publisert:  Av: Håkon Strand

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres med dette at det er igangsatt arbeider med detaljregulering i forbindelse med utvikling av nytt boligområde på eiendommen Lysaker, gnr. 192 bnr. 64, i Aurskog-Høland kommune. Det varsles samtidig oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom grunneier og Aurskog-Høland kommune, jfr. Plan- og bygningslovens §17-4.

Det er vurdert at det ikke er krav til konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift til KU.

 Planavgrensing

Hensikten med planarbeidet er å regulere til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med atkomstmuligheter fra Linåkerveien, Tiurveien og via regulert atkomstvei i vedtatt reguleringsplan for Lindstad nordre. Planområdet er 55.5 daa.

Viktige tema i planarbeidet er hovedgrep og utnyttelse av området, forholdet til bygningstype, terrengtilpasning, sammenhengende grønnstruktur med forbindelse til Riserelva, lek/uteopphold, fellesfunksjoner samt atkomst og p-plasser.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

Innspill til reguleringsarbeidet kan rettes til:

Østre Linje arkitektur og landskap v/ Vigdis Sandli-Ødegaard

Jernbanegata 14, 1830 Askim

Eventuelt e-post: vigdis@ostrelinje.no.

Innspill til forhandling om utbyggingsavtale sendes til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen, eventuelt e-post: postmottak@ahk.no.

Frist for merknader og innspill er satt til 16.06.2017 (4 uker etter utsendelsesdato)