Gå til innhold Gå til navigasjon

Vedtatt ny klimaplan

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Klimaplanen «På vei mot lavutslippssamfunnet 2018-2030» skal være med å sikre at Aurskog-Høland kommune bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser, bruker energien riktig, bruker mer fornybar energi og gjøre kommunen bedre i stand til å håndtere de konsekvensene som følger av et endret klima.

Aurskog Høland kommune vedtok sin første klimaplan i 2009. Nå er den revidert, og 18. juni vedtok kommunestyret kommunedelplan for klima i Aurskog-Høland kommune.

Planen «På vei mot lavutslippssamfunnet 2018-2030» finner du her.

Handlingsplan for kommunedelplan klima finner du her.

Tre fokusområder

Aurskog-Høland kommune ønsker å ha fokus på spesielt tre områder

  • transport og samferdsel
  • bygg/anlegg og stasjonær energi
  • landbruk, mat og matproduksjon

Det er innenfor disse områdene vi har de største klimagassutslippene. For å gjennomføre et grønt skifte til et lavutslippssamfunn er det nødvendig å grunnleggende endre måten vi bruker energi og arealer på. Innenfor landbruket finner vi også mange av løsningene.

Fem klimatiltak

Planen inneholder konkrete klimatiltak. Aurskog-Høland kommune skal blant annet

  • etablere miljøledelsessystem for blant annet områdene innkjøp, avfall, transport, energi og arbeidsmiljø, i alle sektorer og virksomheter
  • som hovedregel bruke tre i bærende konstruksjoner i bygg, når kommunen selv bygger
  • som hovedregel velge nullutslippskjøretøy når kommunale kjøretøy skal anskaffes
  • som hovedregel skal kasting av mat ikke skje. Alle sektorer skal kartlegge og iverksette tiltak for å redusere matsvinn til et minimum
  • bidra med veiledning til landbruket innen fornybar energi og klimagassutslipp

Kommunens ansvar

Kommunen har en viktig rolle i samfunnsutviklingen, og trenger en overordna sektorovergripende plan som understreker mål og tiltak knyttet til å redusere klimagassutslippene og å tilpasse og beskytte mot de klimaendringene som kommer til å skje.

– Vi trenger en plan for å være med å skape lavutslipps- og fornybarsamfunnet. Det er viktig og riktig med en egen plan for klima, fordi klimagassutslippene og konsekvensene av disse er en av de største utfordringene verden står ovenfor. Vi vil oppleve konsekvensene av klimaendringer både i Norge og i Aurskog-Høland. Dersom verden skal lykkes med å løse utfordringene vi vil møte, er det helt nødvendig at vi må ta ansvar og gjøre tiltak lokalt. Kommunen kan, i sine ulike roller som forvalter og eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver, bidra betydelig til reduserte utslipp, sier Ole-Christian Østreng, miljøvernrådgiver i Aurskog-Høland kommune.

Arbeidet med planen

Planen er en kommunedelplan i to deler. Plandelen beskriver hensikt, mens handlingsplan gir en overordnet beskrivelse av tiltak.

Klimaplanen er en sektorovergripende plan. Den inngår i kommunens overordna plansystem og gir føringer for kommunens planlegging, og for myndighet- og virksomhetsutøvelse. Den skal være et redskap som gir kommunen grunnlag for beslutninger som involverer klimaspørsmål.

Foto av Store Garsjøen: Arne Løkken