PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se hva som skjedde i formannskapet

Mandag var det møte i formannskapet. Der debatterte politikerne blant annet utvidelse av Lierfoss ungdoms- og familiesenter. Formannskapet behandlet også sak om stedsnavn - støtter de Dolltorp eller Daltorp? Svaret ser du her. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak her.

Formannskapsmøtet ble streamet på Kommune-TV.

Dolltorp eller Daltorp?

Kartverket bestemte i april at stedsnavnet Daltorp/Dolltorp skal skrives Dolltorp. Vedtaket berører også det avledede stedsnavnet Dolltorpfossen. Flere grunneiere påklager vedtak om skrivemåten Dolltorp som rett skrivemåte av gårdsnavn på Langstranda i Søndre Høland. Klagen begrunnes blant annet med at vedtatt skrivemåte aldri har blitt brukt av noen av dagens grunneiere, og at denne skrivemåten anses unaturlig og svært fremmedartet.

Grunneierne mener det ikke stemmer at uttalen «Dølltorp» er godt kjent i lokal bruk, slik Kartverket legger til grunn. Grunneierne føler ikke at de har blitt tilstrekkelig involvert av Kartverket i prosessen, og ber om at vedtaket endres slik at stedsnavnet fortsatt kan skrives Daltorp.

– Jeg synes denne saken er veldig opplagt. Man bør være tydelig på at de som bor på disse gårdene får være de som får mene noe tydelig om hva det skal hete. Dolltorp er et navn som altså ingen har hørt om, sier Arnfinn Wennemo (KrF).

Et enstemmig formannskap vedtok at kommunen slutter seg til den mottatte klagen fra grunneiere, og ber Kartverket om å omgjøre sitt vedtak om stedsnavnet. Hva politikerne vedtok kan du se her. Hele saken, og uttalelsene fra grunneierne, kan du lese her.

Ønsker mer dialog rundt utvidelse av Lierfoss ungdoms- og familiesenter

Formannskapet behandlet også sak om tomt til utvidelse av Lierfoss ungdoms- og familiesenter. Senteret er et tilbud for ungdom mellom 13-18 år som må plasseres i institusjon på grunn av forhold i hjemmet, og som har trenger omsorg og behandling. Det er nå behov for en utvidelse, og Bufetat ønsker å kjøpe tomt til å utvide det nåværende senteret. Tomten som foreslås til utvidelse er del av Haneborg skoles skoletomt. En fradeling og bebyggelse av tomten vil redusere uteområdet noe til elever og ansatte ved Haneborg skole.

– Senteret fungerer bra både i samhandling med skole og naboer. Vi har ingen melding fra politiet eller andre som skulle tilsi at dette er en stor utfordring. En utvidelse vil være med på å utvikle kommunen i form av flere arbeidsplasser, og at vi kan bli et kompetansesenter for denne typen virksomhet, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Politikerne var i utgangspunktet positive til utvidelsen, men ønsket mer informasjon om saken før de vedtok et eventuelt salg. 

– Vi synes at vi vet for lite. Jeg vil be om at vi sender saken tilbake, at vi får en befaring, og at alle alternativer blir vurdert. Det står også i saken at man skal involvere skolens ledelse og FAU, det synes jeg man burde gjort i forkant, sier Simen Solbakken (H).

Politikerne vedtok å sende saken tilbake til administrasjonen, og ønsket at formannskapets medlemmer inviteres på befaring, og får en redegjørelse for driften. Politikerne ba i tillegg kommunedirektøren å arrangere et møte der man kan få til en dialog med berørte parter.

– Jeg er positiv til saken i seg selv, men jeg tror kommunen har mye å hente på å gå inn i forkant og involvere berørte parter, sier Randi Ransberg (Ap).

Se behandlingen her. Hele saken, med kart over den planlagte utvidelsen, finner du her.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg søknad om dispensasjon fra reguleringplan for busstomta, klage på vedtatt reguleringsplan for Holen eiendom, Bjørkelangen og forespørsel om fradeling og kjøp av boligtomt på del av kommunens eiendom.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 19. oktober. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020