Gå til innhold Gå til navigasjon

Ofte stilte spørsmål om kommunereformen

Publisert:  Av: Else Marie Stuenæs

Hva er egentlig kommunereformen? Her vil du finne noe av svarene. 

Hva er kommunereformen?

Regjeringen la fram Kommunereform – Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) våren 2014. Proposisjonen redegjør for bakgrunn, formål, prosess og virkemidler for kommunereformen. Et bredt flertall i Stortinget stiller seg bak proposisjonen.

Regjeringen ønsker å redusere antall kommuner samt å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner for å sikre lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Regjeringen har satt fire mål for kommunereformen:

1. Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen, bredere tiltaksportefølje og bedre kvalitetsutvikling i de store tjenestene. Siden beslutningene bør fattes så nær dem det gjelder som mulig, bør kommunene ha forutsetninger for å ta på seg flere oppgaver enn i dag. Det vil gi kommunene mulighet til å utvikle et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Kommunene bør ha en avgrensing og størrelse som gir mulighet for funksjonelle planleggingsområder og demokratisk styring av samfunnsutviklingen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

Større kommuner har større ressursgrunnlag og kan ha mer variert befolkning og næring. Det gjør at kommunene enklere kan håndtere endringer i befolkningssammensetningen, uforutsette hendelser og kunne ha mer effektiv ressursbruk.

4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Det vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og å tilpasse      velferdstilbudet til innbyggernes behov.

Hva skjer i Aurskog-Høland?

I brev til landets ordførere datert 26. august 2014, skriver kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner: «Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket «at det er eit utredningsansvar for alle kommuner». Jeg forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing og at prosessen avsluttes med et kommunestyrevedtak senest innen våren 2016.» Rådmann Siri Hovde mener at dette pålegger kommunene en utredningsplikt når det gjelder å se på fremtidig kommunestruktur.

Aurskog-Høland kommune har lagt opp til følgende i forbindelse med kommunereformen:

- Medlemmene av formannskapet utgjør politisk styringsgruppe for prosessen.

- Kommunestyret tillegges alle vesentlige vedtak om kommunereformen som tema for politiske og geografiske utredninger, endelig vurdering av framtidig kommunestruktur samt hvordan og når kommunens innbyggere skal høres.

- Naboprat med alle nabokommuner.

- Beslutningsgrunnlag bestående av tre rapporter: samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050, kommunale oppgaver og alternativer til framtidig kommunereform.

- Bredt innbyggerinvolvering som blant annet inkluderer folkemøter, politikerbenker og skriftlig høringer.

- Et eget informasjons- og høringsopplegg rettet mot barn og unge utformet i samarbeid med ungdomsrådet.

- Informasjon vedrørende kommunereformen legges ut på kommunens nettside under fanen «kommunereform».

Hvem kan Aurskog-Høland slå seg sammen med?

Det legges i utgangspunktet ingen begrensninger for hvilke kommuner som kan slå seg sammen, men et av regjeringens mål er at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Regjeringen har åpnet for sammenslåinger på tvers av fylkesgrenser.

Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i nabokommunene og eventuelt andre kommuner med stor pendlertrafikk.

For Aurskog-Høland sin del dreier det seg om nabokommunene Rømskog, Trøgstad, Fet, Sørum, Nes og Eidskog samt kommunene Skedsmo og Oslo som mange av kommunens innbyggere pendler til. Aurskog-Høland har gjennomført naboprat med alle nabokommunene.

Etter avklaringer med nabokommunene og vedtak i kommunestyret 14. desember, står Aurskog-Høland igjen med to alternativer:

- fortsette som egen kommue

- sammenslåing mellom Aurskog-Høland og Rømskog

 

Hvem bestemmer om det blir kommunesammenslåing eller ikke?

Kommunene har fått frist innen sommeren 2016 til å utrede kommunestruktur og velge eventuelle partnere for sammenslåing. Det er lagt opp til at kommunestyret i Aurskog-Høland skal fatte vedtak om framtidig kommunestruktur i juni 2016.

I tillegg skal Fylkesmannen i Oslo og Akershus levere en vurdering på selvstendig grunnlag av de samlede tilbakemeldinger fra kommunene til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet innen 1. oktober 2016. Vurderingen skal legge vekt på helheten i regionen og fylket.

Regjeringen skal komme med en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Stortinget skal behandle proposisjonen i løpet av 2017.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet legger til grunn at sammenslåingene iverksettes senest fra 1. januar 2020.

Når kan jeg få sagt min mening?

Kommunestyret vedtar hvilke alternativer til framtidig kommunesammenslåing de ønsker å gå videre med 14. desember. Alternativene blir lagt fram for innbyggerhøring i perioden januar-mars 2016. Du kan si hva du mener på folkemøter, politikerbenker, via mail (kommunereform@ahk.no)og sosiale medier. Du finner Aurskog-Høland kommune på Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, You tube og Linkedln.

Her kan du møte folkevalgte og administrasjonen i kommunen:

18. januar kl. 18.30-21.30 folkemøte Aurskog

21. januar kl. 16-19 politikerbenk Joker, Setskog

3. februar kl. 18.30-21.30 folkemøte rådhuset, Bjørkelangen

4. februar kl. 16-19 politikerbenk Løken senter

11. februar kl. 18.30-21.30 folkemøte SHIUL klubbhus, Hemnes

 

Fant du det du lette etter?

Hvis du ikke fant det du lette etter, kan du sende en e-post til kommunereform@ahk.no.