Gå til innhold Gå til navigasjon

Lover og forskrifter som gir oss rett til å samle inn personopplysninger

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Her finner du en oversikt over lover og forskrifter som gir oss rett til å samle inn personopplysninger.

Arkivloven

 • §6 Arkivansvaret: Offentlige organer plikter å ha arkiv, trygg tilgang både for samtid og ettertid.
 • § 9 omhandler kassasjon m. m. Bare i spesielle tilfelle skal ting kasseres /slettes.

Forskrift om offentlige arkiv

 • §§ 2-6 – 2-10: Journal og elektroniske arkivsystem.
 • § 3-20: Bevaringspåbud, en del materiale skal alltid bevares.

Barnevernsloven

 • § 6-4: Hente inn opplysninger.
 • § 7-4: Dokumentinnsyn

Opplæringsloven

 • § 2-3. Innhold og vurdering i grunnskoleopplæringen: Departementet gir forskrifter om dokumentasjon m. m.
 • § 9a-6.Informasjonsplikt og uttalerett: Diverse råd og utvalg har rett til å få rett til å få fremlagt dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen.

Forskrift til opplæringsloven

 • §§ 2-1 – 2-4: Rapportering og evaluering av opplæringsvirksomheten.
 • § 3-1: Rett til vurdering og dokumentasjon
 • §§ 3-38 - 3-41: Dokumentasjon og rett til dokumentasjon.
 • §§ 4-31 – 4-33a: Særskilt om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringen.

Barnehageloven

§§ 7, 8 og 9: Eier av barnehagens ansvar, kommunens ansvar og fylkesmannens ansvar. Innebærer behov for en del dokumentasjon.

Bokføringsloven

 • § 13: Oppbevaring av regnskapsmateriale i fem år eller tre år og seks måneder.
 • § 2 i forskrift og årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner peker tilbake på bokføringsloven og bokføringsforskriften angående dokumentasjon og oppbevaring.
 • Bokføringsforskriften:
 • § 7-3: En del av dokumentasjonen i forbindelse med bokføring skal oppbevares i 10 år.

Kommuneloven

§ 4: Aktiv informasjon og innsyn i forvaltningen. Også andre paragrafer i denne loven
omhandler regler rundt innsyn i dokumenter for folkevalgte, statlig tilsyn, kontrollutvalget,
revisjon osv.

Sosialtjenesteloven

§ 43: Hente inn opplysninger.
Eiendomsskatteloven:
§ 15: Føring av eiendomsskatteliste.

Gebyr vann og avløp

 • Omtales i lokal forskrift om vann og avløpsgebyr for kommunen. Sier ikke noe konkret m innsamling av personopplysninger.
 • Kommunen sender ut faktura, og for å kunne gjøre dette må noen personopplysninger behandles.

Matrikkeloven

§ 5: Matrikkelendringer og innholdet.

Helsepersonelloven

Kapittel 8 §§ 39-47: Dokumentasjonsplikt (plikt til å føre journal, innsyn, retting, sletting, tilgang m. m.)

Helseregisterloven

Kapittel 2 §§ 6-16: Tillatelse til å behandle helseopplysninger og etablere helseregister.

Pasientjournalloven

§ 6: Rett til å behandle helseopplysninger for å kunne gi helsehjelp, administrasjon,
internkontroll eller kvalitetssikring.

Pasient- og brukerrettighetsloven

 • § 2-5: Rett til individuell plan
 • Kapittel 3: Rett til medvirkning og informasjon
 • Kapittel 5: Rett til journalinnsyn
 • Kapittel 7: Klage

Helse- og omsorgstjenesteloven

 • § 5-10: Journal- og informasjonssystem
 • § 9-10: Plikt til å føre journal (bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)

Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten
(ehelse.no / Helsedirektoratet)

 • Detaljerte krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket i personopplysningsloven, personopplysningsforskriften, pasientjournalloven og helseregisterloven.
 • Etterleving av norm bidrar til virksomhetens internkontrollsystem.

Skattebetalingsloven

§ 5-13c: Inneholder pålegg om oppbevaring av regnskapsmatriale i mer enn fem år.

Folkeregisterloven

Kapittel III og spesielt §§ 13-14a omhandler bruk av opplysninger fra registeret.

eForvaltningsforskriften

Omhandler blant annet elektronisk kommunikasjon med - og i forvaltninga.

Forvaltningsloven

§§ 13 og 13 c: Taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter undergitt taushetsplikt.
Taushetsplikt bortfaller etter 60 år viss ikke andre regler har andre føringer.

Offentlighetsloven

 • § 3: Alle kan kreve innsyn i saksdokument, journaler og lignende register. En del unntak fra innsynsretten i kapittel 3.
 • § 10: Plikt til å føre journal.
 • § 13: Opplysninger som er underlagte taushetsplikt er unntatt fra innsyn.

Offentlighetsforskriften

Omhandler regler rundt innsyn og tilgjengeliggjøring av informasjon på Internett.