Gå til innhold Gå til navigasjon

Avløpsslam

Publisert:  Av: ihedum

For kunne motta og spre avløpsslam må det sendes inn et meldeskjema til kommune. Det må vedlegges kart med oversikt over spredeaeal og lagersted, jordanalyser og varedeklerasjon.

Slam skal lagres slik at det ikke oppstår fare for avrenning av næringsstoffer til grøfter, bekker og innsjøer eller sjenerer de som bor i nærheten og turgåere. Under lagring kan lukt utvikles dersom deler av haugen blir oksygenfattig. Ved å redusere høyden på slamhaugen til 1,5 meter kan luktutslipp begrenses når slammet endelig kan spres. Ved luktproblemer kan kommunen pålegge mottaker å dekke til med bark.

Når du skal bruke slam, kan det være lurt at de nærmeste naboene er varslet. Noen er skeptiske og informasjon om hva som skal skje, er med på å dempe eventuell irritasjon og usikkerhet.

Slam må moldes ned og i gjødselvareforskriften står det senest 18 timer etter spredning.

Ved mellomlagring skal det være en avstand til vassdrag på minst 100 meter og 20 meter ved spredning.

Forslag til meldeskjema for avløpsslam

Regelverk:

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.