Gå til innhold Gå til navigasjon

Landbruksvei

Publisert:  Av: ssandbekkbraten

Du må ha godkjenning av kommunen ved nybygging eller ombygging av landbruksvei. Landbruksveier er veier som i hovedsak brukes i forbindelse med jord- og/eller skognæringen.

Ved planlegging av landbruksveier skal det legges vekt på at veien fremmer rasjonell landbruksdrift og ivaretar gode helhetsløsninger uavhengig av eiendomsgrenser. Konsekvensene veien vil ha for natur, kulturminner og friluftsliv vil bli vurdert.

Når hovedformålet med veien er landbruk, dvs. at mer enn 50 % av veiens nytteverdi tillegges landbruksrelatert virksomhet, skal søknaden behandles etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål. Når veiens hovedformål ikke tillegges landbruksrelatert virksomhet, behandles søknaden etter plan- og bygningsloven.

Det skal sendes skriftlig søknad til kommunen skjema Søknad om bygging av landbruksvei. På forhånd må du underrette de som blir berørt av veianlegget, for eksempel naboer og rettighetshavere. Beskriv hvilke driftsmessige og økonomiske fordeler du vil oppnå med tiltaket. Eventuelle alternative veitraseer bør også fremkomme. Avkjørsel fra offentlig vei og velteplass som anlegges inn til offentlig vei, skal på forhånd være godkjent av veimyndighetene. Sammen med søknaden skal det vedlegges en byggeplan som beskriver hva som skal gjøres og et kart som viser:
  • planlagt vei og dekningsområde i forhold til eksisterende veier 
  • evt. planlagte massetak i forbindelse med veibyggingen 
  • beliggenheten for alle kjente miljøverdier i området 
  • eksisterende bebyggelse
Ved ombygging av skogsbilveier er det muligheter for å søke om tilskudd. Det gis ikke tilskudd til nybygging av veier.