Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd til skogsbilveier

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Det er mulig å søke om tilskudd til nybygging og ombygging/opprusting av skogsbilveier. Ombygging vil si at man hever standarden på veiene og omfatter ikke ordinært veivedlikehold.

Søk om tilskudd i god tid før arbeidet er planlagt utført. Det er ikke fastsatt søknadsfrist så søknader behandles fortløpende til tilskuddspotten er tom. Både Søknad om bygging/ombygging av landbruksvei og Søknad om tilskudd til veibygging med vedlegg må sendes kommunen. Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før kommunen kan videresende tilskuddssøknaden til fylkesmannen. 

Skogsvei.no og på Landbruksdirektoratets nettsider kan man finne mye informasjon om det meste rundt skogsbilveibygging slik som blant annet økonomi, orgaisering og veilag, søknadsprosessen, veiplanleggere m.m. Når skogsbilveien er ferdigstilt og evt. underveis i byggeprosessen så må veiformann/skogeier fylle ut regnskapssammendrag for skogsveianlegg for å få tilskuddet utbetalt. Regnskapssammendrag, regnskap og bilag sendes kommunen.

Felles prioritering av tilskuddsmidler til vegbygging i Oslo og Viken:

Prioritet 1: Ombygging/nybygging av broer, tilskudd 30-50 %.  

Prioritet 2: Ombygging av veger til skogsbilveger vegklasse 3 og 4, tilskudd 30-50 %. 

Prioritet 3: Nybygging av veg i vegklasse 3 og 4, tilskudd 30-50 %.  

Fellesprosjekter prioriteres. Det ytes ekstratilskudd til bruk av godkjent vegplanlegger til planlegging og prosjektoppfølging i skogen. Inntil 3 % til planlegging, inntil 3 % til oppfølging.

Tilskudd til byggeplan for ikke realisert veg inntil 75 % av planleggingskostnaden.

Tilskudd til bygging av traktorveger prioriteres ikke. Tilskudd til drift med taubane prioriteres ikke, men kan vurderes der terrenget umuliggjør andre alternativer. 

Tilskudd til drift med hest kan ytes med inntil kr 50 pr m3.