Gå til innhold Gå til navigasjon

Påslipp fra næring

Publisert:  Av: sholt

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Aurskog-Høland kommune, Akershus.

1. mai 2014 ble det innført lokal forskrift som regulerer påslipp til kommunalt avløpsnett fra næringsdrivende hvor påslippet kan ha innvirkning på:

  • Det kommunale avløpsanleggets utslippskrav.
  • Unngå skader på kommunalt avløpsanlegg.
  • Driften av avløpsanlegget og at slambehandlingen ikke vanskeliggjøres.
  • Kvaliteten på avløpsslammet.
  • Arbeidsmiljøet for personell som arbeider med kommunalt avløpsanlegg

Forskriften har forankring i Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 og 15A.

Det vil bli krav at all virksomhet og industri som har eller etablerer påslipp til offentlig avløpsnett skal ha en gjeldende påslippsavtale. Dette gjelder også de som skal endre (eventuelt øke) påslippet. Skal påslippet endres skal en ny påslippsavtale inngås.

Påslipp etablert før 1. juni 2014 for olje-, fettholdig og/eller industrielt avløp, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av forurensningsforskriften § 15-10. Virksomheten må derimot innrette seg etter det nye regelverket innen 1. januar 2016.

Det er eier av virksomheten som er ansvarlig for å søke om påslippsavtale. Det er denne som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes.