Gå til innhold Gå til navigasjon

Nylig gjennomførte prosjekter

Publisert:  Av: Sylvei Holt

Prosjekter som er ferdigstilt innen det siste året finnes her.

Lysakerveien Bjørkelangen

Separering av fellesledning i Lysakerveien på Bjørkelangen. Noen få steder henger det igjen noen fellesledninger (både avløp og overvann i en ledning). I Lysakerveien var det fortsatt fellesledning og det ble gjennomført et prosjekt for å få disse eiendommene knyttet til kommunalt avløp. Dette ble utført i 2016.

Vannledning Løken

Hovedvannforsyningen mellom gamle Rakstad vannpumpestasjon og Prestegårdshagen har blitt skiftet ut. Vannledningen har fått ny trasee. Prosjektet ble ferdigstilt 2016.

Innføring av soneovervåking

For å kunne holde lekkasjeprosenten på vannforsyningen så lav som hensiktsmessig mulig har systemet for å overvåke, lokalisere og reparere lekkasjene blitt forbedret. Første steg var å innføre soneovervåking, det vil si at vannledningsnettet ble delt inn i tre hovedsoner med et antall undersoner der nattforbruket måles og systemet overvåkes slik at feil oppdages og utbedres. Soneovervåking gjøres ved utplassering av vannmålere på ledningsnettet som kobles inn på driftsovervåkingen. Prosjektet startet i 2013 og ble ferdigstilt 2016.

Rehabilitering av avløpspumpestasjoner

Kommunen har mange avløpspumpestasjoner og disse rehabiliteres når tilstandsvurderingen tilsier det. I 2015 var det Aurskog hovedpumpestasjon, Gromsrud pumpestasjon og Brubak pumpestasjon som står for tur. Aurskog hovedpumpestasjon ble innvendig rehabilitert, og Gromsrud og Brubak pumpestasjon ble skiftet ut.

 

Rehabilitering ledningsnett Prestegårdshagen - Løken

Det ble ryddet opp i septiktanker og etablert separatsystem for deler. Prosjektet ble utført med kommunens egne anleggslag og ble ferdigstilt utpå høsten 2015. Noe oppynting vil måtte utføres i 2016.

14.04.15: Prosjektet er godt i gang.

 

Reservevann mot Sørum

Et av de største prosjektene innen vann og avløp de siste årene er prosjektet med å oppdimensjonere ledningsnettet slik at Store Langsjø vannverk kan tilknytte seg Nedre Romerike Vannverk (NRV) for å oppnå gjensidig reservevannforsyning. Det er et krav fra Mattilsynet at det er muligheter for å kunne forsyne abonnentene med reservevann dersom vannverket planlagt/uplanlagt ikke kan opprettholde vannforsyningen. Tilknytningen vil gi abonnentene en ennå bedre forsyningssikkerhet. Kommunen har hittil utført oppdimensjoneringen med egne anleggslag men skal benytte ekstern kompetanse på siste del langs kompveien på Aurskog inn mot Vassfaret vannpumpestasjon. Det vil på denne strekningen bli benyttet styrt boring (no-dig metode) for å minimere ulempene legging av ledningen vil kunne medføre for trafikantene. 

Ledningsgrøft prosjekt 

Status 15.10.14: Første delen av den styrte boringen er i gang. Boringen og gravingen på strekningen mot Vassfaret vannpumpestasjon antas ferdigstilt før jul. Prosjektet er per 15.10.14 i rute i henhold til fremdriftsplanen.

Borerigg

Status 21.11.14: Den styrte boringen er vel overstått. På dette tidspunktet gjenstod det å sette ned noen kummer på strekningen langs Kompveien samt å grave opp til pumpestasjonen. Dette arbeidet ble ferdigstilt før jul. I tillegg gjenstod sammenkoblingen til ny ledning oppe ved høydebassenget. Dette ble utført rett over nyttår.