Gå til innhold Gå til navigasjon

Verdens vanndag 2018

Publisert:  

Beskytt drikkevannet ditt - rent vann i springen er ingen selvfølge! Torsdag 22. mars markeres FNs Verdens vanndag over hele verden. Temaet for Verdens vanndag i 2018 er «Nature for water»

Mange har fått med seg at Cape Town, som den første millionbyen i nyere tid, er på randen til å miste sin hovedkilde til drikkevann på grunn av befolkningsøkning og tørke. Ifølge en rapport fra World Water Assessment Programme er det estimert at hele 3,6 milliarder mennesker opplever vannmangel minst en måned i løpet av et år.

Naturens egne muligheter

Den naturlige vannbalansen sørger for at vann resirkuleres på jorda. Global temperaturøkning har sørget for villere og våtere vær enkelte steder i verden, og tørke andre steder. Samtidig øker både det globale vannbehovet og antall vannforurensninger. FN ønsker at verdenssamfunnet skal ta disse utfordringene på alvor og i større grad ta i bruk naturens egne muligheter til å rense og magasinere vann.

I Aurskog-Høland kommune har vi heldigvis tilgang på vann av god kvalitet året rundt. Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vannforsyning i Aurskog-Høland, får vann fra enten Store Langsjø eller grunnvann fra Syltomtjern vannverk. Vannbehandlingen på vannverkene våre sikrer at vannet i springen er trygt og godt. Grunnvannet renses naturlig gjennom masser i grunnen, og trenger bare UV-bestråling før det leveres ut til abonnentene.

Hva vet innbyggerne om vannet sitt?

I en innbyggerundersøkelse utført av Sentio på oppdrag for Norsk Vann, svarer 97 prosent at de drikker vannet fra springen. 7 av 10 sier de vet hvilken vannkilde som drikkevannet deres kommer fra.

Mange er bekymret for at vannet i naturen er forurenset. Nesten halvparten frykter smittestoffer, mens 40 prosent er redde for miljøgifter og 20 prosent bekymrer seg for at vannet skal inneholde mikroplast. De fleste er imidlertid trygge på at det rensede vannet de får i springen er av god kvalitet, men om lag 15 prosent av innbyggerne svarer at de også er bekymret for at det kan være skadelige stoffer i springvannet. Omtrent like mange oppgir å være bekymret for kvaliteten på flaskevannet som de kjøper i butikken.

Hva gjør vi i AHK for å spare vann og hindre vannforurensninger?

Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på de viktige vannkildene våre, når vi ferdes i naturen generelt og når vi er i nærheten av drikkevannskilder spesielt. Kommunen ryddet høsten 2017 opp i et hageavfallsdeponi nært de kommunale grunnvannsbrønnene på Setskog. Det ble også satt opp informasjonsskilt om at tømming av hageavfall er forbudt. Avrenning fra slikt hageavfall kan påvirke brønnene negativt og det er uansett ansett som forsøpling og ulovlig å kaste i friområder jmf. Forurensningsloven § 28 og Naturmangfoldloven § 28. Slikt avfall er både enkelt og gratis å levere på Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon (Spillhaug), så vi håper nå at ingen faller for fristelsen til å tømme mer hageavfall (eller annet avfall) i nedslagsfeltet til drikkevannskilden sin.

Vi har også regnbed enkelte plasser i kommunen, som er et lokalt tiltak for å rense overvann. Et regnbed består av variert vegetasjon som tåler perioder med både tørke og stående vann, og jordmasser som naturlig renser vannet. Dette er kun ett av flere tiltak for å rense overvannet i kommunen.

Hvert år bruker kommunen ressurser på å overvåke lekkasjer på drikkevannsnettet. Lekkasjer medfører høyere vannforbruk og dermed unødvendige kostnader til rensing og distribusjon av vann. Det samme utlekkede vannet lekker ofte inn på avløpsnettet og videre til renseanleggene. Dette medfører også unødvendige kostnader til rensing og distribusjon av avløpsvann.

Hva kan jeg gjøre for å spare vann og hindre vannforurensninger?

Det er faktisk enkelt å la være å forurense!

For drikkevannskildene våre er det viktig at du ikke forurenser i nedslagsfeltet eller i kilden. Det er skiltet der du beveger deg inn i en drikkevannskilde og skiltene beskriver hva du ikke kan gjøre her. For eksempel er det ikke lov å kaste søppel, inkludert hageavfall, i nedslagsfeltene.

Du kan også gjøre grep hjemme hos deg selv for å spare vann. Vær vannøkonomisk og unngå innvendige vannlekkasjer. Det er fortsatt ikke for sent å delta på årets lekkasjereduksjonskampanje (

https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter/stopp-dryppinga-2018/) hvor enkelte, lokale rørleggere tilbyr fastpris på befaring og mindre utbedringer.

God vanndag!

 

Foto til artikkelen er av Store Langsjø og vannverket og er tatt av Kenneth Halvorsen